ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm đại số 10: Bất phương trình

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \(\left( { - \infty ;0} \right]\)
  • B. \(\left[ {8; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right]\)
  • D. \(\left[ {6; + \infty } \right)\)
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
   
   
  • A. \(b \in \left[ { - 2\sqrt 3 ;2\sqrt 3 } \right]\)
  • B. \(b \in \left( { - 2\sqrt 3 ;2\sqrt 3 } \right)\)
  • C. \(b \in \left( { - \infty ; - 2\sqrt 3 } \right] \cup \left[ {2\sqrt 3 ; + \infty } \right)\)
  • D. \(b \in \left( { - \infty ; - 2\sqrt 3 } \right) \cup \left( {2\sqrt 3 ; + \infty } \right)\)
  • A. \(m \in \left( { - \frac{3}{5};1} \right)\)
  • B. \(m \in \left( { - \infty ; - \frac{3}{5}} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 3 \right\}\)
  • C. \(m \in \left( { - \frac{3}{5}; + \infty } \right)\)
  • D. \(m \in R\backslash \left\{ 3 \right\}\)
  • A. \(\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right]\)
  • B. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right] \cup \left[ {2; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left[ {\frac{1}{2};2} \right]\)
 • Câu 6:

  Các giá trị m để tam thức \(f(x) = {x^2} - (m + 2)x + 8m + 1\) đổi dấu 2 lần là

  • A. \(\left[ \begin{array}{l} m \le 0\\ m \ge 28 \end{array} \right.\)
  • B. \(\left[ \begin{array}{l} m < 0\\ m > 28 \end{array} \right.\)
  • C. \(0 < m < 28\)
  • D. \(m > 0\)
 • Câu 7:

  Tập xác định của hàm số \(f(x) = \sqrt {2{x^2} - 7x - 15} \) là

  • A. \(\left( { - \infty ; - \frac{3}{2}} \right) \cup \left( {5; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ; - \frac{3}{2}} \right) \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ;\frac{3}{2}} \right] \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left( { - \infty ; - \frac{3}{2}} \right] \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)
 • Câu 8:

  Dấu của tam thức bậc 2:\(f(x) = - {x^2} + 5x - 6\) được xác định như sau

  • A. f(x) < 0 với 2 < x < 3 và f(x) > 0với x < 2 hoặc x > 2.
  • B. f(x) < 0 với -3 < x < -2 và f(x) > 0với x < -3 hoặc x > -2
  • C. f(x) > 0 với 2 < x < 3 và f(x) < 0với x < 2 hoặc x > 3
  • D. f(x) > 0 với -3 < x < -2 và f(x) < 0với x < -3 hoặc x > -2
 • Câu 9:

  Tập nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} {x^2} - 4x + 3 > 0\\ {x^2} - 6x + 8 > 0 \end{array} \right.\) là

  • A. \(\left( { - \infty ;1} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ;1} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ;2} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left( {1;4} \right)\)
 • Câu 10:

  Hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} {x^2} + 4x + 3 \ge 0\\ 2{x^2} - x - 10 \le 0\\ 2{x^2} - 5x + 3 > 0 \end{array} \right.\) có nghiệm là

  • A. \(\left[ \begin{array}{l} - 1 \le x < 1\\ \frac{3}{2} < x \le \frac{5}{2} \end{array} \right.\)
  • B. \( - 2 \le x < 1\)
  • C. \(\left[ \begin{array}{l} - 4 \le x < - 3\\ - 1 \le x < 3 \end{array} \right.\)
  • D. \(\left[ \begin{array}{l} - 1 \le x \le 1\\ \frac{3}{2} < x \le \frac{5}{2} \end{array} \right.\)
 

 

YOMEDIA
1=>1