Bài tập 5 trang 140 SGK Tin học 10

Giải bài 5 tr 140 sách GK Tin học lớp 10

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Gợi ý trả lời bài 5

 • Hai loại mô hình mạng đó là:
  • Mô hình khách - chủ (Client-Server):
   • Đặc điểm:
    • Máy chủ là máy tính đảm bảo việc phân chia  tài nguyên cho các máy khách với mục đích sử dụng chung.
    • Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.
   • Ưu điểm:
    • Dữ liệu quản lý tập trung.
    • Chế độ bảo mật tốt.
    • Phù hợp với mô hình mạng trung bình và lớn.
   • Nhược điểm:
    • Chi phí cao.
    • Cấu trúc phức tạp.
  • Mô hình ngang hàng (Peer to Peer):
   • Đặc điểm:
    • Trong mô hình này tất cả các máy đều có vai trò như nhau.
    • Trong mạng ngang hàng các máy tính vừa đóng vai trò Server là dùng chung tài nguyên vừa đóng vai trò là Client sử dụng trực tiếp nguồn tài nguyên của các máy khác trong mạng.
   • Ưu điểm: Xây dựng và bảo trì đơn giản.
   • Nhược điểm:
    • Phù hợp với quy mô nhỏ.
    • Tài nguyên quản lý phân tán.
    • Chế độ bảo mật kém.
 • Phân biệt máy chủ với máy khách:
Máy chủ Máy khách
Là máy tính đảm bảo việc phân chia  tài nguyên cho các máy khách với mục đích sử dụng chung. Là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 140 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ