ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - Clothing

Mời các em tham gia thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm phần Write Unit 2 trong tiếng Anh lớp 9 để nâng cao kỹ năng viết câu. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer that has right sentence.

  They often went swimming in the afternoon.

  • A. They used to went swimming in the afternoon.
  • B. They used to going swimming in the afternoon.
  • C. They used to go swimming in the afternoon.
  • D. They are used to going to swimming in the afternoon.
  • A. He would like to be a doctor.
  • B. He wishes he were a doctor.
  • C. He will be a doctor.
  • D. He like being a doctor.
   
   
  • A. I wish my best friend will not leave for Bangkok tomorrow.
  • B. I wish my best friend wouldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • C. I wish my best friend couldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • D. I wish my best friend didn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • A. She hasn’t worn that dress since her sister’s wedding.
  • B. She has worn that dress at her sister’s wedding.
  • C. She didn’t wear that dress for her sister’s wedding.
  • D. The last time she has worn that dress is at her sister’s wedding. 
  • A. Students wear uniforms today is necessary.
  • B. Students don’t need to wear the uniforms today.
  • C. Students should wear uniforms today.
  • D. Students shouldn’t wear uniforms today.
 

 

AMBIENT
1=>1