ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 9 lớp 7 Vocabulary - Từ vựng


Bài học Vocabulary Unit 9 tiếng Anh lớp 7 cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng với đầy đủ phiên âm và ngữ nghĩa, giúp các em dễ dàng trong việc ghi nhớ và tra cứu từ mới.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

A. A holiday in Nha Trang (Kì nghỉ ở Nha Trang)

Recent ['ri:snt] (adj): gần đây, mới đây

Welcome ['welkm] (v): chúc mừng

Welcome back : Chúc mừng bạn trở về

Think of (v): nghĩ về

Friendly ['frendlɪ] (adj): thân thiện, hiếu khách

Delicious [dɪ'lɪʃəs] (adj): ngon

Quite [kwɑɪt] (adv): hoàn toàn

Aquarium [ə'kwweərɪəm] (n): hồ/bể cá

Gift [gɪft] (n): quà

Shark [ɑ:k] (n): cá mập

Dolphine ['dɒlfɪn] (n): cá heo

Turtle ['tɜ:tl] (n): rùa biển

Exit ['eksɪt] (n): lối ra

Cap [kӕp] (n): mũ lưỡi trai

Poster ['pəʊstə] (n): áp phích, quảng cáo

Crab [krӕb] (n): con cua

Seafood ['si:fu:d] (n): thức ăn biển

Diary ['dɑɪərɪ] (n): nhật kí

Rent [rent'] (v): thuê, mướn (n): tiền thuê

Move (to) [mu:v] (v): di chuyển

Keep in touch [ki:p ɪn tᴧtʃ] (v): liên lạc

Improve [ɪm'pru:v] (v): cải tiến

B. Neighbors (Những người láng giềng)

Neighbout/neighbor ['neɪbə] (n): hàng xóm

Hairdresser ['heədresə] (n): thợ uốn/cắt tóc

Material [mə'tɪərɪəl] (n): vật, vật tư

Clever ['klevə] (adj): khéo tay

Dressmaker ['dresmeɪkə] (n): thợ may áo đầm

Hobby ['hɒbɪ] (n): sở thích

Sew [səʊ] (v): may

Sewing ['səʊɪƞ] (n): việc may vá

Sewing machine ['səʊɪƞ məʃi:n] (n): máy may

Useful [ju:sfl] (adj): hữu ích

Cushion ['kᴧʃn] (n): gối dựa

Skirt [skɜ:t] (n): cái váy

Try something on [trɑɪ] (v): thử cái gì

Fit [fɪt] (v): vừa

Finally ['fɑɪnəlɪ] (adv): cuối cùng, sau hết

Decide [dɪ'sɑɪd] (v): quyết định

Cut [kᴧt] (v): cắt

Borrow ['bɒrəʊ] (v): mượn

Think [Ɵɪƞk] (v): nghĩ, suy nghĩ

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 9 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 9 tiếng Anh lớp 7, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 Vocabulary - Từ vựng

Câu 2 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

trong quá trình học bài và tra cứu từ mới có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1