YOMEDIA

Unit 9 lớp 7 Language Focus 3


Bài học Language Focus 3 Unit 9 tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn các em thực hành và giải bài tập trong chương trình SGK.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. How much is it?

a. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn học. Đọc hội thoại)

 • Hướng dẫn dịch

Lan : Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30.000 đồng.

Lan : Còn cái áo đầm tím?

Người bán hàng: 35.000 đồng.

b. Now make similar dialogues. (Thực hiện những bài hội thoại tương tự)

Guide to answer

A: How much is the blue hat?

B: It's fifteen thousand dong.

A: And how about the yellow hat?

B: It's twelve thousand dong.

 

C: How much is the green shirt?

D: It's twenty thousand dong.

C: And what about the red shirt?

D: It's twenty-two thousand dong.


2. Preposition (Giới từ)

a. Look at the map. Write the location of each store. (Hãy nhìn vào bản đồ. Viết vị trí của mỗi tiệm (cửa hàng.))

1. The shoe store is on Hai Ba Trung Street.

It’s next to/near the clothing store to the left.

2. The bookstore is on Hue Street. It’s between the restaurant and the minimart.

3. The restaurant is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the left.              

4. The minimart is on Hue Street. It’s next to the bookstore to the right.                

5. The hairdresser’s is on Tay Ho Street. It’s next to the library.

b. Look at the table. Ask and answer questions with a partner. (Nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học)

- How far is it from the clothing store to the book store? It's four hundred and fifty meters.

- How far is it from the restaurant to the hairdresser's? It's four hundred meters.

- How far is it from the mini-mart to the library? It's three hundred meters.

- How far is it from the library to the shoe store? It's eight hundred meters.

3. Past simple tense

a. Write the past form of the verbs in the table. (Viết dạng đúng của những động từ trong bảng)

verb past form
buy bought
help helped
remember remembered
take took
send sent
think thought
talk talked

 

b. Complete the sentences. Use the words in the box. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ trong khung)

play         send            buy             talk             work

 

- I played volleyball last week.

- Yesterday, I talked to my grandmother.

- Last December, Mom bought me a new bike.

- Dad worked in Hue a few years ago.

- I sent a letter to my pen pal last month.

4. Simple Tenses

Look at Nga's diary and complete the dialogue. (Nhìn vào nhật ký của Nga và hoàn thành hội thoại)

Guide to answer

Nga: Every day, I clean my room, study English and help my Mom.

Minh: What did you do yesterday?

Nga: I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa's house.

Minh: How about tomorrow?

Nga: I will visit my grandfather, see a movie and buy a pair of shoes.

5. More, Less and Fewer

Write new sentences. (Viết các câu mới)

Guide to answer

- Before there were two eggs. Now there are more eggs.

- Before there was one liter of milk. Now there is less milk.

- Before there were four bananas. Now there are fewer bananas.

- Before there was some butter. Now there is more butter.

- Before there were two tomatoes. Now there are more tomatoes.

- Before there was some orange juice. Now there is more orange juice.

Trên đây là nội dung bài học Language Focus 3 Unit 9 Tiếng Anh lớp 7, trong quá trình học bài và làm bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Hãy viết lại các câu sau :

  1. Indonesia is among the strongest countries in badminton (one of )

  -........................is Indonesia

  2. He is a good soccer player (well)

  - He plays ....................... ........

  3. Jane found driving on the left difficult (driving)

  - Jane wasn't used...on the left

  4. He likes oranges more than durians (preferred)

  - He.................. . preferred

  5. The exam was easier than we thought (as difficult as)

  -The exam was.......... we thought

  6. Can she take care of herself when her brother is away?

  -Can she look... ............

  7. They like playing baseball and we do, too

  -They like playing baseball and so.............

  8. How about eating out tonight?

  -Why don't we............... .

  9. Hand is a better swimmer than Lan

  -Lan can't swim....

  10. Roller skating does not interest Sonia (interested)

  - Sonia isn't.........roller skating

  11. You ought to ride the bike more carefully next time (better)

  - You'd.....more carefully next time

  12. My parents did not let me stay out late when I was younger (allowed)

  - I was not.... out late when I was younger

  13. How long was your flight from Ha Noi to Jakarta?

  - How long....... fly from Ha Noi to Jakarta?

  14. Geoge can cook very well (good)

  -Geoge is....................... .....cook

  15. Philippa usually works hand

  Philippa is usually a.........

  16. I am not as good at math as my brother

  - My brother is.... ......................

  17. They won't be able to come on Saturday

  - it will be impossible........

  18. Their father got to London by taxi last Monday

  Their father took a... ...........

  20. How wide is this room?

  -What.. ..............

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA