ON
ADMICRO
VIDEO

Unit 16 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Unit 16 People and Places phần Language Focus 5 hướng dẫn các em ôn tập một số điểm ngữ pháp về tính từ và trạng từ, động từ tình thái, một số thì đã học.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Language Focus 5 Exercise 1

Adjectives and adverbs (Tính từ và trạng từ)

a. Check the correct box (Đánh dấu vào ô đúng)

Guide to answer

  • Adjectives: dangerous, good, bad
  • Adverbs: slowly, skillfully, quickly

b. Complete the sentences. (Hoàn thành những câu sau)

A. He ran .... (quick/quickly)

B. My grandmother walks ...... (slow/slowly)

C. What a ...... baby! He sleeps all night and he never cries during the day. (good/well)

D. Rock climbing is a ........ activity. (dangerous/dangerously)

E. Lan is a ....... volleyball player. (skillful/skillfully)

Guide to answer

A - quickly

B - slowly

C - good

D - dangerous

E - skillful

2. Unit 16 Language Focus 5 Exercise 2

Model verbs (Động từ khuyết thiếu)

a. Work with partner. Read the dialogue (Làm việc với bạn học. Đọc đoạn hội thoại sau)

Ba: Mẹ ơi cho con đi xem phim nhé?

Mẹ: Không, con không đi được.

Ba: Cho con đi đi Mẹ.

Mẹ: Trước hết con phải làm bài tập về nhà. Sau đó con có thể đi. 

Ba: Tuyệt quá! Cám ơn Mẹ.

b. Look at the pictures and the words. Make up similar dialogues. (Nhìn vào những bức hình và từ vựng. Xây dựng đoạn hội thoại tương tự)

 go     play     tidy

 watch   mail    practice 

 

Guide to answer

Dialogue a

A: Can I go to the football match, please?

Mom: No, you can't.

A: Please, Mom!

Mom: First you must practice your music lesson. Then you can go.

A: Great. Thanks, Mom.

Dialogue b

A: Can I play tennis this afternoon, Mom?

Mom: No, you can't.

A: Please, Mom!

Mom: First you must tidy the room. Then you can go.

A: Great. Thanks, Mom.

Dialogue c

A: Can I go fishing this afternoon, Mom?

Mom: No, you can't.

A : Please, Mom!

Mom: First you must post the letter. Then you can go.

A: Great. Thanks, Mom.

Dialogue d

A: Can I watch TV, Mom?

Mom: No, you can't.

A: Please, Mom!

Mom: First you must go to market. Then you can.

A: Great. Thanks, Mom.

Dialogue e

A: Can I go roller-skating, Mom?

Mom: No, you can't.

A: Please, Mom!

Mom: First you must go to the library and borrow books. Then you can.

A: Great. Thanks, Mom.

c. Hoa has a few problems. Give her some advice, using "should" or "ought to". (Hoa gặp một số vấn đề. Hãy cho cô ấy vài lời khuyên, sử dụng "should" hoặc "ought to".)

Guide to answer

a. sick

Hoa: I'm sick.

You: You should/ ought to go to a doctor.

b. hot

Hoa: I'm hot.

You: You ought to/ should have a cold drink.

c. cold

Hoa: I'm cold.

You: You should/ought to put on a sweater.

d. tired

Hoa: I'm tired.

You: You should/ ought to take a rest.

3. Unit 16 Language Focus 5 Exercise 3

  • Expressing "likes" and "dislikes" (Thể hiện "thích" và "không thích")

Work with a partner. Look at the menu. Decide which items to order. Use the information in the boxes to help you. (Thực hành cùng với một bạn cùng học. Nhìn menu. Hãy quyết định món ăn nào để gọi. Sử dụng thông tin trong khung để giúp em.)

Guide to answer

A: What would you like for appetizer?

B: I'd like some shrimp cakes.

A: Ok. Would you like chicken?

B: What kind of chicken?

A: They have ginger chicken, fried chicken and sweet and sour chicken.

B: No. I don't really like chicken. I prefer beef.

A: What about seafood? Do you like it?

B: Oh, yes. I'd like some fried fish with tomato sauce.

A: And would you like rice or noodles?

B: I'd like some fried rice.

4. Unit 16 Language Focus 5 Exercise 4

Tenses (Các thì)

Read the sentences. Check the correct column. (Đọc những câu sau. Đánh dấu đúng vào ô.)

     Past      Present   Future
a. I live in Ho Chi Minh City.      
b. Ba is practising the guitar.      
c. Hoa went to the doctor.      

d. Quang Trung School will hold its

 anniversary celebration on March 23.

     
e. Nam ate too much cake at the birthday party.      
f. It is a beautiful day.       
g. Hoa is riding her bike to school.      
h. The baseball game started at 3.30 pm      
i. I am very happy.      
j. It will be cool and cloudy.      

 

Guide to answer

  • Past: c, e, h
  • Present: a, b, f, g, i
  • Future: d, j

5. Unit 16 Language Focus 5 Exercise 5

Because (Bởi vì)

a. Read the dialogue (Đọc bài hội thoại) 

Nam: Màu ưa thích của bạn là màu gì, Lan?

Lan: Màu đỏ.

Nam: Tại sao?

Lan: Vì nó (chỉ sự) may mắn.

Now work with a partner. Make up similar dialogues. Use the words in the table and the box to help you. (Bây giờ hãy thực hành với bạn học. Xây dựng những đoạn hội thoại tương tự. Sử dụng những từ trong bảng và khung để giúp bạn)

Guide to answer

Dialogue 1

Ba: What's your favorite color, Nam?

Nam: White.

Ba : Why?

Nam: Because it's pure.

Dialogue 2 

Nga: What's your favorite color, Lan?

Lan: Pink.

Nga: Why? Lan: Because it's happy.

Dialogue 3

Thu: What's your favorite color, Hoa?

Hoa: Blue.

Thu: Why?

Hoa: Because it's hopeful.

b. Ask your partner. Take turn to be A. (Hỏi bạn học. Thay phiên là A)

Dialogue 1

Nam: What kind of sports do you like?

Ba : Soccer. Nam: Why not?

Ba : Because it's exciting.

Dialogue 2

Mai: Do you like wrestling, Lan?

Lan: No, I don't like it.

Mai: Why not?

Lan: Because it's very dangerous.

Dialogue 3

Minh : Do you like any sport, Phong?

Phong: Yes, of course.

Minh : What sport do you like?

Phong: Table-tennis.

Minh : Why?

Phong: Because it's skillful.

Dialogue 4

A: What's your favorite TV program?

B: It's the cartoon program.

A: Why?

B: Because they're funny and interesting.

Dialogue 5 

A: What's your favorite TV program?

B: It's the "World of Wonder - WOW" program.

A: Why?

B: Because it's very useful. It gives us much knowledge.

A: I prefer the "World of Animals".

Dialogue 6

A: Do you watch TV?

B: Oh, yes.

A: What's your favorite program?

B: It's the "Health for Everyone".

A: Why?

B: Because it gives us a lot of useful things about our health.

A: I prefer the "Good Medicine" program, because it gives us new information and interesting inventions in medicine.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus 5 Lớp 7

Như vậy các em vừa xem xong bài học Language Focus 5 trong chương trình Tiếng Anh lớp 7. Để ôn tập và củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp

Câu 3 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Language Focus Unit 5 Lớp 7

Trong quá trình học bài và theo dõi video bài giảng có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1