YOMEDIA

Unit 16 lớp 7 Famous people


Bài học Unit 16 People and Places phần Famouse people hướng dẫn các em những bài đọc và nghe hiểu với nội dung về những nhân vật nổi tiếng.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Lớp 7 Task B1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Now, check the right column. Then correct the false sentences. (Bây giờ, đánh dấu các cột đúng. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

a. Liz knows a lot about General Giap. (Liz biết rất nhiều điều về Đại tướng Giáp)

b. The People's Army of Vietnam defeated the French in 1956. (Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bài Pháp năm 1956.)

c. The People's Army of Vietnam won the battle of Dien Bien Phu. (Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng trận đánh Điện Biên Phủ.)

d. General Giap was born in 1920. (Đại tướng Giáp ra đời năm 1920.)

e. Ba does like history. (Ba thích lịch sử.)

f. Liz will lend Ba some history books. (Liz sẽ gửi Ba một số quyển sách lịch sử.)

Guide to answer

a) Liz knows a lot about General Giap. (F)

=> Liz doesn't know a lot about General Giap.

b) The People's Army of Vietnam defeated the French in 1956. (F)

=> The People's Army of Vietnam defeated the French in 1954.

c) The People's Army of Vietnam won the battle of Dien Bien Phu. (T)

d) General Giap was born in 1920. (F)

=> General Giap was born in 1911.

e) Ba does like history. (T)

f) Liz will lend Ba some history books. (F)

=> Ba will lend Liz some history books.

 • Phần dịch bài hội thoại Task B1

Ba: Chào Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz: Mình đang học cho bài kiểm tra lịch sử. Bạn giúp mình nhé?

Ba: Được. Có vấn đề gì vậy?

Liz: Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba: Ông ấy là vị tướng nổi tiếng.

Liz: Ông ấy nổi tiếng về điều gì?

Ba: Điều đó dễ thôi. Ông ấy nổi tiếng vì đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông ấy là Tổng Tư Lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liz: Điều gì xảy ra ở Điện Biên Phủ?

Ba: Các lực lượng của tướng Giáp đánh bại quân Pháp ở đấy vào năm 1954.

Liz: Bạn có biết tướng Giáp sinh năm nào không?

Ba: Năm 1920. À không, mình sai rồi. Năm 1911. Mình nhớ ông ấy 43 tuổi khi Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận.

Liz: Cám ơn nhé, Ba. Bạn giỏi lịch sử quá.

Ba: À, mình thật sự thích môn đó và mình có nhiều sách sử ở nhà.

Liz: Cho mình mượn vài quyển nhé?

Ba: Được mà. Bây giờ chúng mình đi lấy vài quyển đi.

2. Unit 16 Lớp 7 Task B2

Practice. (Luyện tập.)

a. Complete this dialogue with the words in the box. Then practice with a partner. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ trong khung. Sau đó luyện tập với bạn học.)

 guess     prefer    like     favorite

 

Hoa: Do you (1) _______ Romario?

Lan: No, not very much. I (2) _____ Pele.

Hoa: Why?

Lan: Because Pele is a better player than Romario.

Hoa: I (3) _______ so.

Lan: What about you?

Hoa: My (4) ______player is Michael Jordan.

Lan: Really?

Hoa: Yes. I think he's very fast.

Guide to answer

(1) like

(2) prefer

(3) guess

(4) favorite

b) Now make your own dialogues about famous people you know. The adjectives in the box will help you. (Bây giờ viết các đoạn hội thoại của riêng em về các nhân vật nổi tiếng. Các tính từ trong khung sẽ giúp em.)

 
clever powerful strong gentle kind

pretty handsome funny fast

 

Guide to answer

Dialogue 1: Soccer player

Nam: Do you like Cong Phuong?

Son: No, not very much. I prefer Cong Vinh.

Nam: Why?

Son: Because he's a better player than Cong Phuong.

Nam: I guess so.

Son: What about you?

Nam: My favorite player is Phi Son.

Son: Really?

Nam: Yes, I think he's fast and clever.

Dialogue 2: Singer

Van: Do you like Huong Tram?

Hoa: No, not much. I prefer Bich Phuong.

Van: Why?

Hoa: Because Bich Phuong is prettier and gentler.

Van: I guess so.

Hoa: What about you?

Van: My favorite singer is Son Tung.

Hoa: Really?

Van: Yes, I think he's handsome and clever.

3. Unit 16 Lớp 7 Task B3

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Questions (Câu hỏi)

a) What can people visit in Dien Bien Phu? (Người ta có thể tham quan những gì ở Điện Biên Phủ?)

b) What else can tourists do in Dien Bien Phu? (Khách du lịch còn có thể làm những gì ở Điện Biên Phủ?)

c) Why is Dien Bien Phu's location important? (Tại sao vị trí của Điện Biên Phủ là quan trọng?)

Guide to answer

a. People can visit the battle site and neighboring villages.

b. Tourists can enjoy the beautiful scenery of Muong Thanh valley and share the local people's hospitality.

c. Because it is an important trading center. Food leaves here for Laos and Thailand, and goods arrive for the northern provinces of Vietnam.

 • Phần dịch bài đọc Task B3

Trận Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Ngày nay, Điện Biên Phủ là một điểm du lịch. Nhiều du khách là cựu chiến binh từng tham chiến hay là thành viên của gia đình họ. Cùng với việc thăm địa điểm trận chiến, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lũng Mường Thanh, thăm các làng lân cận và chia sẻ lòng hiếu khách của dân địa phương.

Hầu hết người dân sống trong khu vực là thành viên của bộ tộc thiểu số người Thái hoặc H'mông. Tuy nhiên, họ không lệ thuộc vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ chỉ cách biên giới Lào có 30 cây số, nó là một trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm rời đây đi Lào và Thái Lan và hàng hoá đổ về cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

4. Unit 16 Lớp 7 Task B4

 • Read. (Đọc.)
 • Now work with a partner. (Bây giờ làm việc với bạn học.)

a) One of you is student A and the other is student B. Look at your information. (Một em là học sinh A và em khác là học sinh B. Hãy nhìn vào thông tin của em.)

Guide to answer

A: When were you born, Mr. Edison?

B: In 1847.

A: Where were you born?

B: In Ohio, USA.

A: How many things did you invent, Mr. Edison?

B: About 1.300 items.

A: What do you think is your most important invention ?

B: I think it's the electric light bulb.

A: When did you invent it?

B: In 1879.

A: Can you tell other inventions besides the electric light bulb?

B: They are the gramophone, motion pictures, record player ... .

A: Thank you very much for your information, Mr. Edison.

B: It's my pleasure.

 • Phần dịch bài đọc Task B4

​Danh nhân 

Thomas Edison

(sinh ở Mỹ, 1847 - 1931)

Thomas Edison là nhà phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất của ông là bóng đèn điện tròn. Ông cũng đã thiết lập nhà máy điện trung tâm đầu tiên tại thành phố New York. Trong suốt cuộc đời của ông, ông đã phát minh hơn 1 300 thứ, bao gồm máy hát đĩa và phim ảnh.

Hans Christian Andersen

(sinh ở Đan Mạch, 1805 - 1875)

Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo và muốn trở thành diễn viên. Sau đó, một người bạn của ông đã trả tiền cho việc học của ông tại đại học Copenhagen. Ông viết tiểu thuyết, kịch, thơ ca và sách du lịch. Tuy nhiên, ông nổi tiếng về chuyện cổ tích mà ông viết giữa năm 1835 và 1872.

b. Now change roles. Student A is Hans Christian Andersen. Student B is the reporter. Complete the interview. (Bây giờ hãy đổi vai. Học sinh A là Hans Christian Andersen. Học sinh B là phóng viên. Hoàn thành cuộc phỏng vấn.)

5. Unit 16 Lớp 7 Task B5

 • Listen. Complete the table. (Nghe. Hoàn thành bảng.)

Unit 16 English 7

Guide to answer

  Year   Place     
Date of birth 1890 Kim Lien
Left Vietnam 1911 Sai Gon
Worked in hotel 1900s London
Went to another country 1917  Paris
Moved again 1923 Moscow
Founded Vietnamese Communist Party 1930 Guangzhou
Formed Viet Minh Front 1941 Vietnam
Became President 1946 Hanoi
Died 1969 Hanoi

 

 • Tapescript Listen Unit 16 Task B5

Ho Chi Minh was born in 1890 in Nghe An Province in the village of Kim Lien. When he was 21 years old, he left Viet nam and travelled to Africa, England and America. After this, he worked in a hotel in London in the early 1900s then moved to Paris in 1917. He spent six years in Paris, one year in Moscow and then moved to Guangzhou. He founded the Indochinese Communist Party when he was living in Guangzhou. During the 1930s Ho Chi Minh continued to travel and after his return to Viet Nam he formed the Viet Minh in 1941. Four years later, he became President of the Democratic Republic of Viet Nam after Viet Nam declared it’s independence. Ho Chi Minh died in Ha Noi in 1969, but he will always be remembered by the Vietnamese people.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 16 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Part B Unit 16 Lớp 7, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 7 Famous people

 • Câu 1: Read the passage carefully then choose the best answer South-east Asia (1)______many attractions, you could visit many ancient monuments. The attractions range from the beautiful Khmer temples of Angkor Wat to the huge Buddhist temples of Borobudur in Java.  You may be interested (2)______the traditions of different cultures. You can (3)______different shows – from colorful dances in Thailand to shadow puppet shows in Indonesia. During these shows, you can listen to and enjoy traditional music.  You may prefer the ocean. There (4)______a lot of resorts and thousands of kilometers of beaches. You can (5)______. You can dive and admire colorful corals and fish. You can sail and enjoy healthy outdoor life. 

  • A. has
  • B. have
  • C. to have
  • D. having
 • Câu 2:

  • A. on
  • B. in
  • C. at
  • D. to

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 16 Lớp 7 

Trong quá trình học và thực hành bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)