Trắc nghiệm tổng hợp Unit 6 tiếng Anh lớp 7 - After school

Để củng cố bài học Unit 6 tiếng Anh lớp 7 - After school, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm trực tuyến do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!
 

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

 • Choose the best answer

  Câu 1:

  _______ are you doing?

  • A. How
  • B. What
    
  • C. When
    
  • D. Where
    
 • Câu 2:

  • A. is Huong and Mai doing
  • B. does Huong and Mai do
  • C. are Huong and Mai doing
  • D. do Huong and Mai do
 • Câu 3:

  Children should ______ to bed early.

  • A. go
  • B. going
  • C. to go
  • D. to going
 • Câu 4:

  • A. decide
    
  • B. thinking
  • C. news
  • D. idea
 • Câu 5:

  • A. practise
  • B. are practising
  • C. is practising
  • D. practises
 • Câu 6:

  • A. should help
  • B. will help
  • C. can help
  • D. help
 • Câu 7:

  • A. Can
    
  • B. Would
  • C. Must
  • D. Will
    
 • Câu 8:

  • A. go to
  • B. is going to
    
  • C. are going
  • D. are going to
    
 • Câu 9:

  • A. Mai’s theater group is rehearsing a new play.
  • B. They are rehearsing a new play.
  • C. My theater rehearses a new play.
  • D. My theater group is rehearsing a new play.
 • Câu 10:

  • A. Because I want to be a guitarist.
  • B. Because I want to be good at music.
  • C. Because palying music is my favorite pastime.
  • D. Because I love music
 • Câu 11:

  • A. Nam and Mai are going to practice their English.
  • B. We are going to practice our English.
  • C. Nam and Mai is going to practice their English.
  • D. Yes, we are going to practice our English.
 • Câu 12:

  • A. My pen friend, Mai, often sends many letters to me.
  • B. Because I write many letters to my pen friend, Mike.
  • C. Because my pen friend, Mai, often sends many letters to me.
  • D. I oten get many letters from my pen friend, Mike.
 • Câu 13:

  • A. Lan does her math homework as much as she can.
  • B. No, Lan shouldn’t forget to do her math homework.
  • C. Lan shouldn’t forget to do her math homework.
  • D. Lan shouldn’t forget to do her math homework.
 • Câu 14:

  • A. Where does Mary learn to play the violin?
  • B. When does Mary learn to play the violin?
  • C. How does Mary learn to play the violin?
  • D. Why does Mary learn to play the violin after school?
 • Câu 15:

  • A. Which is your favorite pastime?
  • B. Isn’t acting your favorite pastime?
  • C. Is acting your favorite pastime?
  • D. How is your favourite pastime?
 • Câu 16:

  • A. Where should we go today?
  • B. What should we do today?
  • C. What will we do today?
  • D. Should we visit Hoa today?
 • Câu 17:

  • A. When are Lan and huong going to see a movie?
  • B. How are Lan and huong going to see a movie?
  • C. Where are Lan and huong going to see a movie?
  • D. Who are going to see a movie?
 • Câu 18:

  • A. Would you like a glass of milk?
  • B. What would you like?
  • C. Why would you like a glass of milk?
  • D. Wouldn’t you like a glass of milk?
 • Câu 19:

  • A. Why
    
  • B. How
  • C. What
    
  • D. How
 • Câu 20:

  Would you like_______ badminton?

  • A. play
  • B. to play
  • C. playing
  • D. to playing

Được đề xuất cho bạn