Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Ngữ pháp

Mời các em tham gia vào phần bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh lớp 7 để thực hành và kiểm tra kiến thức ngữ pháp mới được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho các câu sau
   

  Câu 1:

  • A. What
    
  • B. When
    
  • C. Where
    
  • D. How
 • Câu 2:

  • A. so
  • B. either
  • C. also
  • D. too
 • Câu 3:

  • A. neither
  • B. so
  • C. also
  • D. so that
 • Câu 4:

  • A. do
  • B. am
  • C. can
  • D. did
    
 • Câu 5:

  • A. a lot of
  • B. some
  • C. much
  • D. many
 • Câu 6:

  • A. lot of
  • B. a lot of
  • C. few
  • D. much
 • Câu 7:

  • A. many/much
  • B. a lot of/any
  • C. much/many
  • D. much/a lot
 • Câu 8:

  • A. can go
    
  • B. going
  • C. to go
  • D. go

Được đề xuất cho bạn