YOMEDIA
NONE

Communication Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Mời các em theo dõi bài học Communication - Unit 4 để cùng luyện tập cách hỏi và đưa ra chỉ dẫn cho các địa điểm khác nhau. Hi vọng các bài tập được Hoc247 biên soạn chi tiết dưới đây sẽ giúp các em học tập tốt.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Everyday English (Tiếng Anh hàng ngày)

Asking for and giving directions (Hỏi và đưa ra chỉ dẫn)

1.1. Unit 4 Lớp 6 Communication Task 1

Listen and read the conversations (Nghe và đọc đoạn hội thoại)

Tạm dịch

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến rạp chiếu phim được không?

B: Đi dọc con đường này. Nó nằm bên tay trái.

A: Xin lỗi cho tôi hỏi bưu điện gần nhất ở đâu vậy?

B: Ra khỏi nhà ga. Rẽ phải ở đường đầu tiên.

1.2. Unit 4 Lớp 6 Communication Task 2

Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. (Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại tương tự để hỏi và chỉ đường đến những nơi gần trường em).

Guide to answer

A. Excuse me. Could you tell me the way to Royal City, please?

B: Go straight and then take the second turning on the right.

Tạm dịch

A. Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết đường đến Royal City được không?

B: Đi thẳng rồi rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai.

An audio guide to a place (Hướng dẫn âm thanh đến một địa điểm)

1.3. Unit 4 Lớp 6 Communication Task 3

Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. (Nick đang nghe chỉ dẫn đến Hội An trên đài. Nghe và điền vào chỗ trống)

Guide to answer

1. straight 

2. second 

3. right 

4. next to

Audio script

Let’s start our tour in Hoi An. We are Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for five minutes. It’s on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right it’s on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It’s next to Tan Ky House.

Tạm dịch

Hãy bắt đầu chuyến du lịch của chúng ta đến Hội An. Bây giờ chúng ta đang ở đường Trần Phú. Đầu tiên, hãy đi đến chùa Ông. Để đến đó, hãy đi dọc con đường này tầm năm phút. Ngôi chùa nằm bên trái bạn. Sau đó, đi đến bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ vào con đường thứ hai bên tay trái. Rẽ phải và bảo tàng nằm bên phải bạn. Cuối cùng, hãy đi đến cửa hàng Hòa Nhập để mua vài món quà. Rẽ trái và sau đó rẽ phải. Cửa hàng nằm bên cạnh nhà cổ Tấn Kỳ.

1.4. Unit 4 Lớp 6 Communication Task 4

Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City. (Nhìn vào bản đồ ở phía dưới và tạo một bản hướng dẫn cho quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh)

Remember to: (Nhớ rằng)

- give directions to at least three different places; (đưa ra chỉ dẫn cho ít nhất ba nơi khác nhau)

- use first, then, after that and finally to link your directions (sử dụng first, the, after that và finally để liên kết các chỉ dẫn của em)

Guide to answer

Let's start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to Duc Ba cathedral. To get there, go straight along the street for 2 minutes then take the first turning on the right, keep going straight, Duc Ba cathedral is in front of your eyes. Next, we go to Thong Nhat palace. Go straight along the Nguyen Du street then take the first turning on the right, go straight and it's on your right. Finally, go to the Sai Gon opera house. Go straight along the Le Duan street and take the second turning on the right, keep going straight for 10 minutes, the Sai Gon opera house is on your right.

Tạm dịch

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chúng ta đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, hãy đến nhà thờ Đức Bà. Để đến đó, bạn đi thẳng theo con đường khoảng 2 phút sau đó rẽ vào đường đầu tiên bên phải, tiếp tục đi thẳng là nhà thờ Đức Bà đã hiện ra trước mắt. Tiếp theo, chúng ta đến dinh Thống Nhất. Đi thẳng theo đường Nguyễn Du sau đó rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên, đi thẳng và dinh ở bên phải của bạn. Cuối cùng là đến nhà hát Sài Gòn. Đi thẳng theo đường Lê Duẩn và rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai, tiếp tục đi thẳng trong 10 phút, nhà hát Sài Gòn nằm bên tay phải.

1.5. Unit 4 Lớp 6 Communication Task 5

Now present your audio guide to your class (Bây giờ trình bày hướng dẫn âm thanh đến lớp em)

Guide to answer

Học sinh trình bày hướng dẫn đã viết trong bài tập 4 trước lớp.

Bài tập minh họa

Chọn đáp án đúng. 

1. His illness was ________ than we had thought at first.

A. much serious

B. more serious

C. serious

D. most serious

2. Nam is _______ in his class.

A. taller

B. the most tall

C. the tallest

D. more tall

3. Traveling by plane is _______ than traveling by car.

A. fast

B. more fast

C. the most fast

D. faster

4. Actually, today I feel ______ than I did yesterday.

A. the worst

B. worst

C. worse

D. bad

5. Could you speak Vietnamese _______ than, so I can understand what you mean?

A. more clearly

B. clearly

C. the most clearly

D. the clearest

6. That flight ticket is _________ of all.

A. expensive

B. the most expensive

C. more expensive

D. the expensive

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - A; 6 - B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập cách đưa ra lời chỉ dẫn về các địa điểm khác nhau, đồng thời luyện tập sử dụng các từ "first", "then", "after that" và "finally" để liên kết các lời chỉ dẫn lại với nhau.

- Cách hỏi về một địa điểm:

 • Excuse me. Could you tell me the way to + địa điểm? (Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến...?)
 • Excuse me. Where’s the nearest + địa điểm? (Xin lỗi. Cho tôi hỏi ... gần nhất ở đâu vậy?)

- Đưa ra lời chỉ dẫn:

 • turn right (rẽ phải)
 • cross the road (qua đường)
 • turn left (rẽ trái)
 • go straight (đi thẳng)
 • take the second turning on the left (rẽ trái vào đường thứ hai)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Communication - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức Communication - Giao tiếp.

 • Câu 1: Read the passage and choose the best answer to fill the gap

  I live in a house near the sea. It is...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs... (4)... the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I live alone...(8)... my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with...(9)...

  I love my house for... (10)... reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

  (1)..................

  • A. a
  • B. an
  • C. any
  • D. some
  • A. it's
  • B. it
  • C. there's
  • D. they're
  • A. and
  • B. or
  • C. but
  • D. too

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON