YOMEDIA
NONE

A closer look 2 Unit 11 lớp 6 Our greener world


Đến với bài học A closer look 2 - Unit 11, các em sẽ được học thêm các điểm ngữ pháp mới: mạo từ và câu điều kiện loại 1. Để hiểu rõ cách dùng của những điểm ngữ pháp này, mời các em theo dõi bài học.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Grammar (Ngữ pháp)

Articles (Mạo từ)

1.1. Unit 11 Lớp 6 A closer look 2 Task 1

Write a or an (Viết a hoặc an)

1. ............ egg

2. ............... friend

3. ............... sink  

4. ................ arm 

5. ................ mouth

6. ................. onion

7. .................. umbrella

8. ................... classmate

Guide to answer

1. an

2. a

3. a

4. an     

5. a

6. an

7. an

8. a

Tạm dịch

1. một quả trứng

2. một người bạn

3. một cái bồn rửa

4. một cánh tay

5. một cái miệng

6. một củ hành

7. một chiếc dù

8. một người bạn cùng lớp

1.2. Unit 11 Lớp 6 A closer look 2 Task 2

Write a/ an or the (Viết a/ an hoặc the)

1. My father is ......... doctor.

2 ..............Sun keeps........ Earth warm.

3. ............ dolphin is intelligent animal.

4. I have ............. orange shirt too.

5. My brother likes blue pen, not......... red one.

Guide to answer

1. a

2. The/ the

3. The

4. an

5. the

Tạm dịch

1. Bố mình là bác sĩ.

2. Mặt trời giữ cho Trái đất luôn ấm.

3. Cá heo là một loài động vật thông minh.

4. Mình cũng có một chiếc áo sơ mi màu cam.

5. Anh trai mình thích cây bút màu xanh, không phải cây màu đỏ.

First conditional (Câu điều kiện loại 1)

1.3. Unit 11 Lớp 6 A closer look 2 Task 3

Write the correct form of each verb in brackets. (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. If it (be) ..........  sunny next week, we (go) .............  on a picnic.

2. If we (recycle) ............  more, we (help) ............  the Earth.

3. We (save)...........  a lot of trees if we (not waste) .............. so much paper.

4. More people (have)......... fresh water if we (use) ....... less water.

5. If the river (not be) .......... dirty, there (be) ............ more fish.

Guide to answer

1. is / will go

2. recycle / will help

3. will save/ don't waste

4. will have/ use

5. isn't/ will be

Tạm dịch

1. Nếu tuần tới trời nắng, chúng ta sẽ đi dã ngoại.

2. Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ giúp Trái đất.

3. Chúng ta sẽ bảo vệ rất nhiều cây nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều giấy.

4. Sẽ có nhiều người có nước sạch hơn nếu chúng ta dùng ít nước hơn.

5. Nếu con sông không bẩn, sẽ có nhiều cá hơn.

1.4. Unit 11 Lớp 6 A closer look 2 Task 4

Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. (Liên kết mỗi cặp câu dưới đây để tạo thành câu điều kiện loại 1)

1. The air isn’t fresh. People cough.

2. The water is dirty. A lot of fish die.

3.  We cut down trees in the forest. There are more floods.

4. There is too much noise. People don’t sleep.

5. There is no water. Plants die.

Guide to answer

1. If the air isn’t fresh, people will cough.

2. If the water is dirty, a lot of fish will die.

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

4. If there is too much noise, people won’t sleep.

5. If there is not water, plants will die.

Tạm dịch

1. Nếu không khí không trong lành, mọi người sẽ bị ho.

2. Nếu nước bẩn, rất nhiều cá sẽ chết.

3. Nếu chúng ta chặt cây trong rừng, sẽ có nhiều lũ lụt hơn.

4. Nếu có quá nhiều tiếng ồn, mọi người sẽ không ngủ.

5. Nếu không có nước, cây cối sẽ chết.

1.5. Unit 11 Lớp 6 A closer look 2 Task 5

GAME: Fun matching (Trò chơi: Ghép nối vui vẻ)

 

Work in groups, A and B. (Làm việc theo nhóm, A và B)

Group A secretly writes five if-clauses on a sheet of paper. (Nhóm A bí mật viết năm mệnh đề if vào một tờ giấy.)

Group B secretly writes five main clauses. (Nhóm B bí mật viết năm mệnh đề chính.)

Do they match? Are there any funny sentences? (Chúng có hợp nhau không? Có câu nào vui không?)

Bài tập minh họa

Chia động từ trong ngoặc

1. If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.

2. If the sun _____ (shine), we _____ (walk) to the town.

3. If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.

4. If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.

5. If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to New York.

6. If we _____ ( travel) to London, we _____ (visit) the museums.

7. If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.

8. If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.

Đáp án

1. If I study, I will pass the exams.

2. If the sun shines, we will walk to the town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come, I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

6. If we travel to London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp sau:

- Mạo từ:

+ Chúng ta dùng a/ an với danh từ đếm được số ít khi chúng ta nói về các danh từ đó một cách chung chung.

  • a + danh từ đếm được số ít bắt đầu với phụ âm: a book
  • an + danh từ đếm được số ít bắt đầu với nguyên âm: an eraser

+ Chúng ta dùng the với danh từ số ít hoặc số nhiều khi chúng ta đã biết các danh từ đó hoặc các danh từ đó được đề cập lần thứ hai.

Ví dụ: The air is dirty. (Không khí bẩn)

- Câu điều kiện loại 1:

+ Cách dùng: diễn tả những thứ có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

+ Cấu trúc: If+ S + V, S + will/ won't + V

Ví dụ: If you use less paper, you will save a lot of trees. (Nếu bạn dùng ít giấy hơn, bạn sẽ cứu sống nhiều cây)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 2 - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 2 - Cái nhìn chi tiết 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 2 - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON