ON
ADMICRO
VIDEO

Unit 3 lớp 10 Speaking - Hội thoại People's Background


Bài học Speaking Unit 3 lớp 10 - People's Background hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về thông tin cá nhân, tiểu sử của một người bạn. 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about somebody's background. (Làm việc theo cặp. Xác định xem chủ đề nào trong các chủ đề dưới đây có thể nói cho em về lai lịch của ai đó.)

 • family (gia đình)
 • hobbies (sở thích)
 • education (học vấn)
 • dislikes (những điều không thích)
 • appearance (ngoại hình)
 • experience (kinh nghiệm)

And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody's background. (Và sau đó thảo luận những câu hỏi gì em có thể hỏi khi em muốn biết về lai lịch của ai đó.)

Guide to answer

 • 3 items
  • family
  • education
  • experience
 • Ask and answer

​- How many people are there in your family?

- What do your parents do?

- What're your parents' jobs?

- Where do they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you like best?

- What was your favourite subject at school?

- What subject did you like least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go to university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me know-how you use in your study?

2. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 2

Imagine you are a journalist. Use the cues below to interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finished. (Tưởng tượng em là một phóng viên. Dùng những từ gợi ý dưới đây để phỏng vấn một bạn cùng lớp về lai lịch của cậu/cô ấy hay lai lịch của một người mà bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong).

Guide to answer

Nam: Hoa, do you know a young or teenage genius our history?

Hoa: Oh, yes. I know the one very well. That's Le Quy Don.

Nam: When and where was he born?

Hoa: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, Thai Binh province in 1726.

Nam: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Hoa: Yes. When he was 5, he could write poems and essays, and read the "Kinh Thi".

Nam: Did he get any degrees?

Hoa: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came top in the "Huong" exam. In 1752, he went on to come top in the "Hoi" exam. And he went to China as an embassador in 1760.

Nam: Did he write any books?

Hoa: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mo hien pham", "Quan thu khao bien", and specially two books "Van dai loai ngu" and "Kien van tieu luc", which are still very famous nowadays.

Nam: What do these two books tell about?

Hoa: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples and religions, ...

Nam: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Hoa: He died in 1784.

3. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in pairs. Talk about the person you have learnt about from the interview. (Làm việc theo cặp. Hãy nói về người mà em đã biết từ cuộc phỏng vấn.)

Guide to answer

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was bom in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province. He was very brilliant. When he was a litile boy, he could write poems, essays and read the "Kinh Thi". And when he was 18, he came top in the "Huong" exam. And he went on 10 come top in the "Hoi" exam in 1752. He went to China as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, ... . Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

4. Hỏi đáp Speaking Unit 3 Lớp 10

Trên đây là bài học Speaking Unit 3 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1