Unit 12 Tiếng Anh lớp 10 Hội thoại Speaking - Music

Lý thuyết FAQ

Bài học Speaking Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về sở thích âm nhạc của bạn bè và nói về loại nhạc mà mình thích nhất.

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Speaking Task 1

  • Read what Ha Anh says about music. (Hãy đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)
  • Hướng dẫn dịch

"Vâng, tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban nhạc Backstreet Boys - họ hát rất dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn chấn bất kì lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi nghe chúng vào mọi lúc. Tôi có một máy Walkman vì thế tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài. Ở nhà, tôi luôn mở đài và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi."

  • Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh thích thể loại nhạc nào?)

2. Why does she listen to it? (Tại sao cô ấy nghe nó?)

3. What is her favourite band? (Bạn nhạc ưa thích nhất của cô ấy là gì?)

4. When does she listen to music? (Khi nào cô ấy nghe nhạc?)

Guide to answer

1. Ha Anh likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. Her favourite band is the Backsireet Boys.

4. She listens to music all the time.

2. Unit 12 Speaking Task 2

Work in groups. Ask your partners questions to get information to complete the table below. (Làm việc nhóm. Hỏi các bạn trong nhóm các câu hỏi để lấy thông tin để hoàn thành bảng dưới đây.)

Guide to answer

A: What kind of music do you like?

B: I like classical music.

A: Why do you like it?

B: Because it is relaxing.

A: What's your favourite band?

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the "Nocturne in C" by Chopin.

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to this kind of music when I feel tired.

  • Điền thông tin vào bảng
  Partner 1 Partner 2
Kind of music Pop music Folk music
Reasons for listening to music Relaxing sweet and gentle
Favorite band/ musician The ATB/ Anh Tuyet Ngoc Khue
Favorite song/ piece of music Nocturne in C Ba toi
When listen to music When feeling tired After finish my homework

 

3. Unit 12 Speaking Task 3

Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã tìm hiểu được về các bạn cùng nhóm.)

Guide to answer

B likes classical music but C prefer folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành hội thoại về chủ đề âm nhạc. Trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn