Unit 12 Tiếng Anh lớp 10 Bài nghe Listening - Music

Lý thuyết FAQ

Bài học Listening Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe hội thoại và thực hành những bài tập liên quan đến thông tin bài nghe về một nhạc sỹ nổi tiếng của Việt Nam.

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 12 Lớp 10

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình Văn Cao. Nói cho nhau nghe những gì bạn biết về ông ấy.)

Guide to answer

  • Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào trong số các bài hát dưới đây được viết bởi Văn Cao?)

1. Suoi Mo

4. Truong Ca Song Lo

3. Tien Quan Ca

5. Lang Toi

  • Listen and repeat

sweet and gentle: ngọt ngào và nhẹ nhàng

rousing: hào hứng, sôi nổi

lyrical: trữ tình

solemn: trang nghiêm

  • Which of the words above can you use to describe Van Cao's music? (Từ nào trong những từ trên em có thể dùng để mô tả nhạc của Văn Cao.)
    • sweet and gentle và lyrical - Suối Mơ
    • solemn, exciting, rousing trong các bài hát còn lại

2. While You Listen Unit 12 Lớp 10

Unit 12 Listening Task 1

Listen and then decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và sau đó xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. The guest of the show is Lan Huong.

2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn't like any other Vietnamese musicians.

3. Quang Hung thinks some of Van Cao's music is very sweet and gentle.

4. "Tien Quan Ca", the Vietnam National Anthem, was written in 1954.

5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song.

Guide to answer

1. F => The guest is Quang Hung.

2. F => He likes some Vietnamese musician.

3. T

4. F => It was written in 1944.

5. F => He always feels proud of his country when he hears the songs.

Unit 12 Listening Task 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the name of the radio programme? (Tên của chương trình phát thanh là gì?)

2. Which song by Van Cao does Quang Hung like most? (Quang Hùng thích bài hát nào nhất của Văn Cao?)

3. Why does Quang Hung like it? (Tại sao Quang Hùng thích bài hát đó?)

Guide to answer

1. It's "My Favourite Musician".

2. It's the "Tien Quan Ca".

3. It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country.

3. After You Listen Unit 12 Lớp 10

Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao's music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ấy?)

Guide to answer

A: Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B: His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A: He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao's music.

B: Quang Hung says the piece of music he likes best is the "Tien Quan Ca" and whenever he hears this song he feels proud and great.

A: I completely agree with Quang Hung's ideas.

4. Tapescript Listening Unit 12 Lớp 10

Lan Huong : Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to.

Lan Huong : Do you like them?

Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician.

Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?

Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong : That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Lan Huong : Do you like any other songs by Van Cao?

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical.

Lan Huong : Well, let me see if we can play one of the songs for you ...

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 12 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào còn chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn