ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 63 Ôn tập

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chúng có khả năng thích nghi cao
  • B. Sự phân bố từ xa xưa
  • C. Do con người tác động 
  • D. Cả a, b, c đúng
  • A. Có khả năng di chuyển
  • B. Có diệp lục
  • C. Tự dưỡng 
  • D. Có cấu tạo tế bào
   
   
  • A. Chân giả
  • B. Lỗ thoát
  • C. Lông bơi 
  • D. Không bào co bóp
  • A. Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
  • B. Có kích thước hiển vi, đa bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
  • C. Có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống 
  • D. Có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
  • A. Trùng giày, trùng sốt rét
  • B. Trùng roi, trùng kiết lị
  • C. Trùng biến hình, trùng giày 
  • D. Trùng kiết lị, trùng sốt rét
  • A. Không đối xứng
  • B. Đối xứng tỏa tròn
  • C. Đối xứng hai bên 
  • D. Cả b, c đúng
  • A. Di chuyển bằng cách co bóp dù
  • B. Thân sứa có hình bán cầu, trong suốt
  • C. Xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi 
  • D. Không có khả năng tự vệ.
  • A. Đối xứng tỏa tròn
  • B. Đối xứng hai bên
  • C. Không đối xứng 
  • D. Cơ thể có hình dạng không cố định
  • A. Cơ thể hình trụ, có vỏ cuticun bao bọc
  • B. Khoang cơ thể chưa chính thức
  • C. Cơ quan tiêu hóa dạng ống 
  • D. Tất cả đáp án trên đúng
  • A. Thú
  • B. Chim
  • C. Thằn lằn 
  • D. Lưỡng cư
 

 

YOMEDIA
1=>1