YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dặc điểm nào sau dây chi có ở kì giữa của giám phân 1 mà không có ở kì giữa của nguyên phân?

  • A. NST xếp thành hai hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc.
  • B. NST có hình dạng đặc trưng cho loài
  • C. Thoi tơ vô sắc hình thành hoàn chỉnh.
  • D. NST xếp thành một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm chỉ có ờ kì giữa của giảm phân 1 mà không có ở kì giữa của nguyên phân: NST xếp thành hai hàng ngang trên mặt phăng xích đạo cùa tơ vô sắc.

  ơ kì giữa cùa giảm phân 1 các NST kép xếp thành hai hàng ngang; còn ở kì giữa của nguyên phân các NST kép xếp thành một hàng ngang.

  —* Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON