YOMEDIA
ZUNIA12

Giải Bài tập 4 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải Bài tập 4 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

a. Nước được vận chuyển qua màng nhờ các kênh aquaporin.

b. Sau phản ứng, cả cơ chất và enzyme đều bị biến đổi cấu trúc.

c. Pha tối của quang hợp có thể diễn ra bình thường trong điều kiện không có ánh sáng.

d. Nếu màng trong ti thể bị hỏng thì chuỗi chuyền electron vẫn diễn ra bình thường.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

- Sự vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất có thể được thực hiện bằng hai con đường: các chất có kích thước nhỏ, không phân cực (không tan trong nước), tan trong lipid được khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép. Các chất có kích thước lớn, phân cực, tan trong nước được vận chuyển nhờ các kênh protein xuyên màng.

- Enzyme xúc tác phản ứng biến đổi cơ chất để hình thành sản phẩm của phản ứng. Sau khi phản ứng hoàn thành, sản phẩm rời khỏi enzyme, enzyme được trở về trạng thái ban đầu và có thể được sử dụng lại.

- Quá trình quang tổng hợp ở thực vật và tảo diễn ra ở lục lạp và được chia thành hai pha: pha phụ thuộc ánh sáng (pha sáng) và pha không phụ thuộc ánh sáng (pha tối/ chu trình Calvin).

- Hô hấp tế bào được chia thành ba giai đoạn chính: đường phân (diễn ra ở tế bào chất), oxi hóa pyruvic acid và chu trình Krebs (diễn ra ở chất nền ti thể) và chuỗi chuyền electron hô hấp (diễn ra ở màng trong ti thể).

Lời giải chi tiết:

a, Đúng

b, Sai, enzyme chỉ đóng vai trò là chất xúc tác nên sẽ không bị biến đổi cấu trúc 

c, Đúng

d, Sai, vì chuỗi truyền clectron diễn ra trong ti thể, nếu màng ti thể bị hỏng thì chuỗi electron không thể diễn ra bình thường.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải Bài tập 4 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON