ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 80 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 tr 80 sách GK Sử lớp 9

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giai đoạn 1930-1931:

  • Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.
  • Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
  • Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.
  • Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

Giai đoạn 1936-1939:

  • Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.
  • Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.
  • Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.
  • Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON