YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 49 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Bài tập Thảo luận 2 trang 49 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:
  • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.
  • Đảng đưa ra Cương lĩnh cách mạng với những nội dung chủ yếu sau:
   • Nhiệm vụ: chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.
   • Nhiệm vụ trước mắt là: đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành những cải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).
  • Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 49 SGK Lịch sử 8 Bài 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON