YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1