Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Câu hỏi trắc nghiệm (3 câu):

 • Câu 1:

  Nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long năm nào?

  • A. 1810
  • B. 1815
  • C. 1817
  • D. 1820
 • Câu 2:

  Nguyễn Ánh chia nước ta thành bao nhiêu tỉnh, phủ

  • A. 25 tỉnh 3 phủ
  • B. 30 tỉnh, 1 phủ
  • C. 25 tỉnh, 1 phủ
  • D. 30 tỉnh, 3 phủ
 • Câu 3:

  Kinh đô nhà Nguyễn đặt ở đâu

  • A. Phú Xuân
  • B. Đà Nẵng
  • C. Qui Nhơn 
  • D. Huế

Được đề xuất cho bạn