ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 15 Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Là ruộng đất của nông dân tự do
  • B. Ruộng đất của địa chủ
  • C. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua ban tặng
  • D. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu do chiêu tập dân nghèo khai hoang
  • A. Nhà nước dân chủ chủ nô
  • B. Nhà nước dân chủ cộng hòa
  • C. Nhà nước dân chủ lập hiến
  • D. Nhà nước dân chủ quý tộc
   
   
  • A. Các Nhà Nho được bổ nhiệm chức vị quan trọng trong bộ máy nhà nước
  • B. Các nhà Nho nahanj được nhiều bổng lộc
  • C. Các nhà Nho được tham dự các buổi thiết triều
  • D. Các nhà Nho được nhận công việc ngoại giao
  • A. Chu Văn An
  • B. Trương Hán Siêu
  • C. Trần Quốc Tuấn
  • D. Đoàn Nhữ Hài
  • A. Khai hoang, lập điền trang
  • B. Mở nghề thủ công
  • C. Luyện tập quân sự
  • D. Học nghề thủ công
 

 

YOMEDIA
1=>1