Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 19 Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Câu hỏi trắc nghiệm (32 câu):