Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 20 Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

   Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

  • A. Thế kỉ XI – triều Lý
  • B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê
  • C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ
  • D. Thế kỉ XIV – triều Trần
 • Câu 2:

   Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

  • A. Không khuyến khích việc học hành thi cử
  • B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế
  • C. Nội dung chủ yếu là kinh sử
  • D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học
 • Câu 3:

  Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

  • A. Đại Việt sự kí
  • B. Lam Sơn thực lục
  • C. Đại Việt sử kí toàn thư
  • D. Đại Việt sử lược
 • Câu 4:

  Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

  • A. Kinh thành Thăng Long
  • B. Hoàng thành Thăng Long
  • C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)
  • D. Kinh thành Huế
 • Câu 5:

   Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

  • A. Phật giáo     
  • B. Nho giáo
  • C. Đạo giáo    
  • D.  Hồi giáo
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn