Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 37 Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

 • Câu 1:

  Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

  • A. Giai cấp tư sản Đức
  • B. Giai cấp vô sản Đức
  • C. Những người lãnh đạo Đức
  • D. Giai cấp vô sản quốc tế
 • Câu 2:

  Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản

  • A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước
  • B. Lật đổ giai cấp tư sản
  • C. Thủ tiêu xã hội tư sản
  • D. Thiết lập sự thống trị của vô sản
 • Câu 3:

  Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo

  • A. Mác
  • B. Ăngghen
  • C. Mác và Ăngghen
  • D. Xanh ximông
 • Câu 4:

  Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

  • A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa
  • B. Tuyên ngôn của những người cộng sản
  • C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
  • D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
 • Câu 5:

  Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

  • A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản
  • C. Về sự phát triển xã hội
  • D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Câu 6:

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là

  • A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản
  • B. Xây dựng chế độ cộng sản
  • C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản
  • D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa
 • Câu 7:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

  • A. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”
  • B. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”
  • C. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”
  • D. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
 • Câu 8:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

  • A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó
  • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
  • C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
  • D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân
 • Câu 9:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

  • A. Đảng Cộng sản
  • B. Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  • D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn