YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

  • A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản
  • C. Về sự phát triển xã hội
  • D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON