Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 39 Quốc tế thứ hai

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):