Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 27 Quá trình dựng nước và giữ nước

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

 • Câu 1:

  “An Nam tứ đại khí” bao gồm

  • A. Vạc Phổ Minh, tượng phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền
  • B. Vạc Phổ Minh, tượng phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chùa Một Cột
  • C. Vạc Phổ Minh, tượng phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Bình Sơn, chuông Quy Điền
  • D. Vạc Phổ Minh, tượng phật A Di Đà, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền
 • Câu 2:

  Người được coi là ông tổ của ngành sử học Việt Nam là

  • A. Ngô Sĩ Liên
  • B. Lê Văn Hưu
  • C. Trần Quốc Tuấn
  • D. Nguyễn Trãi
 • Câu 3:

  Để xây dựng nền văn hóa mang bản sắc riêng của dân tộc, cha ông ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Vậy, chữ Nôm là

  • A. Sự tổng hợp của các chữ viết du nhập nước ta
  • B. Sự cải biến từ chữ Hán
  • C. Sự pha trộn giữa chữ Hán của Trung Hoa và chữ Phạn của Ấn Độ
  • D. Sự độc lập, sáng tạo của dân tộc ta
 • Câu 4:

  Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

  • A. Đầu thế kỉ XVI
  • B. Đầu thế kỉ XVII
  • C. Đầu thế kỉ XVIII
  • D. Giữa thế kỉ XVIII
 • Câu 5:

  Trong thời kì đất nước bị chia cắt (từ nửa đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII), tồn tại các chính quyền là

  • A. Vua Lê, chúa Trịnh
  • B. Vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn
  • C. Nam triều – Bắc triều; vua Lê, chúa Trịnh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn (Đàng Trong)
  • D. Vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn và Tây Sơn
 • Câu 6:

  Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là

  • A. Vua Lê, chúa Trịnh
  • B. Chúa Nguyễn
  • C. Phong trào Tây Sơn
  • D. Nhà Nguyễn
 • Câu 7:

  Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là

  • A. Vua Lê, chúa Trịnh
  • B. Chúa Nguyễn
  • C. Phong trào Tây Sơn
  • D. Nhà Nguyễn
 • Câu 8:

  Nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần và trở thành bài học quan trọng bậc nhất trong công cuộc dựng nước và giữ nước?

  • A. Tích cực chủ động chuẩn bị đối phó với giặc
  • B. “biết lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh”
  • C. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
  • D. Thực hiện chủ trương “vườn không, nhà trống”
 • Câu 9:

  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX?

  • A. Chủ yếu là chống lại sự xâm lược của các triều địa phong kiến phương Bắc
  • B. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đạp tan ý đồ xâm lược của kẻ thù
  • C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc
  • D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật

Được đề xuất cho bạn