• Câu hỏi:

  Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là

  • A. Vua Lê, chúa Trịnh
  • B. Chúa Nguyễn
  • C. Phong trào Tây Sơn
  • D. Nhà Nguyễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC