YOMEDIA

Hall Chi kien's Profile

Hall Chi kien

Hall Chi kien

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 12
Điểm 45
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, y, biết \(x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 0\)? Cách đây 4 tháng

  X^2+y^2 -2x + 2y +2= 0

  ( x^2 -2x +1) + ( y^2 + 2y +1) = 0

  ​( x-1)^2 + (y+1) ^2 =0

  Có ( x-1)^2 và(y+1)^2 luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x,y

  => ( x-1)^2 + ( y +1) ^2 lớn hơn hoặc bằng 0

  (Mà [x - 1]^2 + [y+ 1 ]^2 = 0)

  =>{ ( x-1) ^2=0 => x-1 = 0 => x =1

     { (y + 1)^2 = 0 => y +1 = 0 => y =-1

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh tứ giác MNHP là hình thang cân? Cách đây 4 tháng

   Có: M trung điểm AB; N trung điểm AC 

  => MN là đường trung bình của tam giác BAC

  = > MN// BC ( mà AH vuông góc BC tại H, P là trung điểm BC nên P trên BC)

  => HP//MN (1)

  Gọi D là giao điểm giữa MN và AH( mà MN là đường trung bình của tam giác BAC[cmt])

  => D là trung điểm AH( mà AH vuông góc BC, MN//BC => AH vuông góc MN)

  => ND vuông góc AH ( mà D là trung điểmAH =>AD = HD) và có DN chung => tam giác ADN= tam giác HDN (C-G-C) => AN = HN (3)

  Có M trung điểm AB, P trung điểm BC => MP là đường trung bình của tam giác CBA

  => MP // AC ( mà N trung điểm AC nên N thuộc AC)

  => AN//MP(4)

  Chứng minh tương tự với PN => PN là đường trung bình của tam giác BCA => PN // AM(5)

  Từ (4)(5) =>AMPN là hình bìn hành

  => AN= MP(mà AN = HN [cm(3)])

  => MP = HN(2)

  Từ (1) (2) => MNPH là hình thang cân => đpcm

  Đó nhớ đánh giá nhé

 • Khó thế

   

   

   

   

   

   

   

  8^2019 / 1 + 8 + 8^2 +... + 8^2018

  =7×8^2018 + 7×8^2017 + ... + 7×8 + 7 + 1/ 1 +8 +8^2 +... + 8^2018 ( do phân tích 8^2019 thành 7 × 8^2018 + 8^2018 = 7×8^2018 + 7×8^2017 +8^2017 và cứ thế tiếp tục cho đến khi còn mỗi số 7 và 1)

  =(7 lần mẫu số) +1 / mẫu số

  =7 + ( 1/ mẫu số)  >7 +( 0/ mẫu số) =7

  Tương tự như vậy với 6^2019/1 + 6 +6^2 +... +6^2018   ta ra được 5 +(1 /1+ 6 + 6^2 +... +6^2018)

  Và < 5+(6^2018 +6^2017 +... +6 +1/ 1 + 6 + 6^2 +... +6^ 2018)  = 5+ 1 = 6 < 7 ( mà 8^2019/ 1+8+8^2 +... + 8^ 2018 lại lớn hơn 7)

  Vậy phân số thứ nhất sẽ lớn hơn phân số thứ 2 

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số tự nhiên x biết \(27 < 81:{3^x} < 243\)? Cách đây 4 tháng

  27<81:(3^x)<243

  => 3^3 < (3^4):(3^x)<3^5

  =>3^3 < 3^(4-x) < 3^5

  => 3^(4-x)= 3^4 

  =>4- x =4

  => x=4-4

  =>x=0

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh rằng 8^7 - 2^18 chia hết cho 14? Cách đây 4 tháng

  8^7 - 2^18

  =(2^3)^7  - 2^18

  =2^(3×7) - 2^18

  =2^21 - 2^18

  =2^18.2^3 - 2^18

  =2^18( 2^3 -1)

  =2^18 (8-1)

  =2^18 × 7

  =2^17 ×2×7

  =2^17 ×14 chia hết cho 14 => đpcm

 • {[(2/7)^7]×5^7+(9/4)^3:(3/16)^3 } /2^7×2^5+512

  =[(2/7  × 5)^7 +(9/4  ÷  3/16)^3]/ 2^(7+5)+2^10

  =[(5/7  × 2)^7 +12^3 ]/ 2^12+2^10

  =[(5/7)^7 × 2^7 + 3^3 ×2^6]/ 2^6(2^6+2^4)

  =2^6[(5/7)^7×2+3^3]/2^6(64+16)

  =[(5/7)^7×2+27]/80     (cùng chia cho 2^6 )

  Chỉ thế thôi chứ không có đáp án cụ thể đâu!

   

   

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(\frac{5}{8} - \left( { - \frac{2}{5}} \right) - \frac{3}{{10}}\)? Cách đây 4 tháng

  5/8-(-2/5)-3/10=5/8 + 2/5 + 3/10 = 25/40 + 16/40 + 12/40 (Mẫu số chung là 40) = 25+16+12/40 

  =53/40

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(A = \frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}.....\frac{{9999}}{{1000}}\)? Cách đây 4 tháng

  Bạn ghi sai đề bài rồi hoặc cô bạn cho sai đề rồi! nếu dấu nhân chuyển thành dấu cộng thì còn làm được

 • Hall Chi kien đã trả lời trong câu hỏi: So sánh \(\frac{{2016.2017 - 1}}{{2016.2017}}\) và \(\frac{{2017.2018 - 1}}{{2017.2018}}\)? Cách đây 4 tháng

  Dễ mà!!! Ta có 2016×2017-1/2016×2017  với2017×2018-1/2017×2018

  Chuyển thành 2016×2017/2016×2017   -1/2016×2017   với2017×2018/2017×2018 -1/2017×2018

   1 - 1/2016×2017 với 1-1/2017×2018

  Do 2017×2018>2016×2017

  nên 1/2017×2018<1/2016×2017( mẫu càng lớn thì phân số càng bé)

  => 1-1/2016×2017<1-1/2017×201(trừ càng lớn thì hiệu càng nhỏ)

   

Điểm thưởng gần đây (16)

 • Hall Chi kien: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 4 tháng
 • Hall Chi kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1