ON
YOMEDIA

Chuột Chũi's Profile

Chuột Chũi

Chuột Chũi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 9
Điểm 48
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (16)

 • Để tay phía trên lò sưởi thù nóng hơn để tay bên cạnh lò sưởi hãy giải thích
 • Chuột Chũi đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao để tay phía trên lò sưởi thì nóng hơn để tay bên ạnh lò sưởi ? Cách đây 8 tháng

  vì khi lửa cháy, nó sẽ đốt nóng không khí xung quanh, không khí nóng sẽ bay lên trên làm cho phần trên của lò sưởi nóng hơn phần cạnh.

 • Program max_real;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

        day:array[1..100] of real;

        max:real;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: '); Read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': '); Read(day[i]);

    End;

   max:=day[1];

   For i:=2 to n do

    If max<day[i] then max:=day[i];

   Write('Gia tri lon nhat cua day so la: ',n);

   Readln;

  End.

 • Viết chương trình nhập dãy n số thực . In ra màn hình giá trị lớn nhất của dãy số đó
 • Chuột Chũi đã đặt câu hỏi: Số lần lặp câu lệnh for to do là bao nhiêu lần Cách đây 8 tháng

  số lần lặp câu lệnh for to do là bao nhiêu lần 

 • Chuột Chũi đã trả lời trong câu hỏi: Số lần lặp câu lệnh for to do là bao nhiêu lần Cách đây 8 tháng

  là kết quả của giá trị cuối - giá trị đầu + 1 nhe

 • Chuột Chũi đã đặt câu hỏi: Chuyển câu chủ động sang câu bị động? Cách đây 9 tháng

 • Chuột Chũi đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình tổng các số vừa nhập của dãy ? Cách đây 9 tháng

  bài 1:

  Program tong_day;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

        day:array[1..100] of integer;

        s:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': ');Read(day[i]);

     s:=s+day[i];

    End;

   Write('Tong cac so vua nhap cua day la: ',s);

   Readln;

  End.

   

  bài 2:

  Program tong_chan_day;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

        day:array[1..100] of integer;

        s:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': ');Read(day[i]);

     If (day[i] mod 2 = 0) then s:=s+day[i];

    End;

   Write('tong cac so chan cua day la: ',s);

   Readln;

  End.

   

  bài 3:

  Program in_le_day;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

        day:array[1..100] of integer;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': ');Read(day[i]);

    End;

   Write('Cac so le trong day la: ');

   For i:=1 to n do If (day[i] mod 2 = 1) then Write(day[i],' ');

   Readln;

  End.

   

  bài 4:

  Program in_am_day;

  Uses crt;

  Var n,i:integer;

        day:array[1..100] of integer;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': ');Read(day[i]);

    End;

   Write('Cac so am trong day la: ');

   For i:=1 to n do If (day[i] < 0) then Write(day[i],' ');

   Readln;

  End.

   

  bài 5:

  Program in_tang_dan;

  Uses crt;

  Var n,i,j,tam:integer;

        day:array[1..100] of integer;

        s:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);

   For i:=1 to n do

    Begin

     Write('Nhap phan tu thu ',i,': ');Read(day[i]);

    End;

   For i:=1 to n-1 do

   For j:=i+1 to n do

    If (day[i]>day[j]) then Begin tam:=day[i]; day[i]:=day[j]; day[j]:=tam; End;

   Write('Day duoc sap xep tang dan la: ');

   For i:=1 to n do write(day[i],' ');

   Readln;

  End.

   

 •  bài 1: viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình tổng các số vừa nhập của dãy.

  bài 2 : viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình tổng các số chẵn của dãy.

  bài 3 : viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình các số lẻ của dãy.

  bài 4: viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình các số âm của dãy.

  bài 5: viết chương trình nhập vào dãy số in ra màn hình dãy được sắp xếp theo thứu tụ tăng dần.

 • Chuột Chũi đã trả lời trong câu hỏi: Lệnh nào dùng để in ra màn hình giá trị một biến x Cách đây 9 tháng

  Write(x);

Điểm thưởng gần đây (10)

 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Chuột Chũi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 9 Làm việc với dãy số) (+3đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Chuột Chũi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1