YOMEDIA

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (667)

  • gió Anime: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • gió Anime: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày