Vo Ngoc's Profile

Vo Ngoc

Vo Ngoc

05/10/2000

THPT Thoại Ngọc Hầu

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Vo Ngoc đã trả lời trong câu hỏi: y=X^3-m(X^2)-(2(m^2)-7m+7)X+2(m-1)(2m-3) Cách đây 9 tháng

  TXĐ: D=R
   
  YCBT \Leftrightarrow Y' >= 0 \forall x>= 2 \Leftrightarrow  
  \Leftrightarrow  
  G'(x)=6x-2m =0 \Leftrightarrow x= m/3
  TH1: [TEX]m/3 = 2 \Leftrightarrow m =6 \Rightarrow Loai (thay vao y' la biet)[/TEX]
  TH2:m >= 6 \Rightarrow  
  TH3:m <= 6 \Rightarrow  
  KL:

 • Vo Ngoc đã đặt câu hỏi: y=X^3-m(X^2)-(2(m^2)-7m+7)X+2(m-1)(2m-3) Cách đây 9 tháng

  tìm m de hàm đồng biến trên (2; +vc)