I'M A HACKER's Profile

I'M A HACKER

I'M A HACKER

20/07/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 10
Điểm 50
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (12)

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: tin học 8 (đang gấp chỉ mình với) Cách đây 6 tháng

  program battap;

  uses crt;

  var n,i:longint;

  begin

   clrscr;

    write('Nhap N= '); readln(n);

    for i:=1 to n-1 do

     if  (i mod 2=0) and  (i mod 3=0) then write(i,' ');

    readln;

  end.

   

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: - Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n số Cách đây 6 tháng

  program traloi;

  uses crt;

  var n,i:longint;

       a:array[1..100] of longint;

  begin

   clrscr;

    write('Nhap N= '); readln(n);

    for i:=1 to n do

     begin

      write('A[',i,']= ');

      readln(a[i]);

     end;

    for i:=1 to n do write(a[i],' ');

   readln;

  end.

   

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: tim boi so cua 6 va 8 Cách đây 6 tháng

  24

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: Kết quả chương trình Cách đây 6 tháng

  a) x=6 y=5

  b)k=52   j=47

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình Cách đây 6 tháng

  program us;

  uses crt;

  var i,n:longint;

  begin

   clrscr;

    write('Nhap N= '); readln(n);

    write('Uoc cua so N la: ');

    for i:=1 to n do

     if n mod i=0 then write(i,' ');

   readln;

  end.

   

 • I'M A HACKER đã đặt câu hỏi: Tam giác pascal Cách đây 6 tháng

  Viết chương trình tìm dáy số thuộc dòng thứ N (với N nhập từ bàn phím)  của tam giác Pascal.

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: Tam giác pascal Cách đây 6 tháng

  program bai3;
  uses crt;
  var n,i,d,k,l,j:longint;
      a:array[1..100] of longint;
  {-------------------------------------}
  procedure nhap;
  begin
   repeat
    write('Nhap N= '); readln(n);
   until (n>=2) and (n<=25);
  end;
  {-----------------------------------}
  procedure xuli;
  begin
   a[1]:=1;
   for i:=1 to n do
     for j:=i+1 downto 2 do a[j]:=a[j]+a[j-1];
   for i:=1 to n+1 do write(a[i],' ');
  end;
  {----------------------------------------}
  BEGIN
   clrscr;
    nhap;
    xuli;
   readln;
  END.

   

 • I'M A HACKER đã đặt câu hỏi: Tam giác pascal Cách đây 6 tháng

  Viết chương trình tìm dáy số thuộc dòng thứ N (với N nhập từ bàn phím)  của tam giác Pascal.

 • I'M A HACKER đã trả lời trong câu hỏi: Giup minh voi Cách đây 6 tháng

  program bai20;
  uses crt;
  var tl,tc,i,n:longint;
  begin
   clrscr;
    write('Nhap N= '); readln(n);
    tl:=0; tc:=0; i:=0;
    while i<=n do
     begin
      if i mod 2=0 then tc:=tc+i;
      if i mod 2<>0 then tl:=tl+i;
      inc(i);
     end;
    writeln('Tong chan: ',tc);
    writeln('Tong le: ',tl);
    if tc>tl then write('Tong chan lon hon')
     else if tc<tl then write('Tong le lon hon')
      else if tc=tl then write('Hai tong bang nhau');
   readln;
  end.

   

 • program bai20;
  uses crt;
  var a,max:longint;
  begin
   clrscr;
    max:=0;
    write('Nhap so 1: '); readln(a);
     if max<a then max:=a;
    write('Nhap so 2: '); readln(a);
     if max<a then max:=a;
    write('Nhap so 3: '); readln(a);
     if max<a then max:=a;
    write('Nhap so 4: '); readln(a);
    if max<a then max:=a;
    write('So lon nhat trong 4 so la: ',max);
   readln;
  end.

Điểm thưởng gần đây (10)

 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • I'M A HACKER: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng