ON
YOMEDIA

Nguyen Thu's Profile

Nguyen Thu

Nguyen Thu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 44
Điểm 235
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (49)

 • Nguyen Thu đã đặt câu hỏi: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hòa dung dịch X? Cách đây 8 tháng
  Giúp em với cảm ơn nhiều.

 • Nguyen Thu đã đặt câu hỏi: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hòa dung dịch X? Cách đây 8 tháng
  Giúp em với cảm ơn nhiều.

 • Nguyen Thu đã trả lời trong câu hỏi: Tại sau N=1 thì thông báo N không Nguyên tố Cách đây 1 năm

  tại vì 1 trong toán hc ko phải là số nguyên tố

   

 • Nguyen Thu đã đặt câu hỏi: Tại sau N Cách đây 1 năm
  Tại sau N<4 thì thông báo N đó là nguyên tố?
 • Nguyen Thu đã đặt câu hỏi: Tại sau N Cách đây 1 năm
  Tại sau N<4 thì thông báo N đó là nguyên tố?
 • uses crt;

  var n,j,i:integer;

  a:array[1..100]og integer;

  kt:boolean;

  begin

  readln(n);

  for i:=1 to n do readln(a[i]);

  for i:=1 to n do if a[i]>1 do 

         begin

        kt:=true;

  for j:=2 to a[i]-1 do if a[i] mod j=0 then 

                begin

       kt:=false;

        break;

  end;

  if kt=true then write(a[i];' ');

  end;

  readln

  end.

 • Nguyen Thu đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTLN của A= x^2+3y^2-2xy-2y Cách đây 2 năm

  A=x2+3y2-2xy-2y

  =(x-y)2+y2-2y2+(căn2*y )2-2*căn2*y*1/căn2+1/2-1/2

  (x-y)2+(căn2*y-1/căn2)2-1/2\leqslant -1/2

  Dấu '=' xảy ra

  ⇔x-y=0

     căn2*y-1/căn2=0

  ⇔y=(1/căn2)/( căn2)=1/2

     x=y=1/2

  Vậy maxA=-1/2 khi x=y=1/2

                                

 • a)Tứ giác BFEC có   

      góc BFC = góc BEC=90o (cùng chắn cung BC)

      F,E lại cùng nhìn BC 

  ⇒ Tứ giác BFEC nội tiếp

  Tứ giác AFHE có 

     góc AFH  +  góc AEH =90o + 90o=180o

  Tứ giác AFHE nội tiếp       

  b) tương tự ta có DHEC nội tiếp 

  →góc HDE = góc HCE(cùng chắn cung HE)

  mà   góc FBH = góc FDH(cùng chắn cung FH)

          góc FBH = góc HCE

  ⇒góc HDE=góc FDH

  ⇒DA là tia phân giác góc EDF

   

 • Nguyen Thu đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập vào một mảng là dãy các số nguyên Cách đây 2 năm

  uses crt;

  var n,i,j,max,dem:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

           clrscr;

           write('nhap n= ');readln(n);

           for i:=1 to n do 

                   begin

                      readln(n);

                      if a[i] mod 2=0 then 

                                     begin

                                           inc(dem);

                                           t:=t+a[i];

                                     end;

                      if a[i] mod 3=0 then inc(j);

                   end;

         max:=a[1];

        for i:=1 to n do if a[i] > max do max:=a[i];

        writeln('So lon nhat:  ',max);

        writeln('Chia het cho 3:  ',j); 

        write('Trung binh cong so chan :  ',t/dem);

  readln

  end.

 • Nguyen Thu đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập vào một mảng là dãy các số nguyên Cách đây 2 năm

  uses crt;

  var n,i,j,min,dem,dem1:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

           clrscr;

           write('nhap n= ');readln(n);

           for i:=1 to n do 

                   begin

                      readln(n);

                      if a[i] mod 2<>0 then 

                                     begin

                                           inc(dem);

                                           t:=t+a[i];

                                     end;

                      if a[i] mod 5=0 then inc(dem1);

                   end;

         min:=a[1];

        for i:=1 to n do if a[i] < min do min:=a[i];

        writeln('So nho nhat:  ',min);

        writeln('Chia het cho 5:  ',dem1); 

        write('Trung binh cong so le:  ',t/dem);

  readln

  end.

Điểm thưởng gần đây (57)

 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 14 Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam) (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma - Lịch sử 10) (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 11 Sự hình thành và phát triển của internet) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Giới thiệu về máy vi tính - Tin học 10) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Tin học là một ngành khoa học - Tin học 10) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Thông tin và dữ liệu - Tin học 10) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 13 Một số hệ điều hành thông dụng - Tin học 10) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 10 Khái niệm về hệ điều hành - Tin học 10) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyen Thu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 11 Tệp và quản lí tệp - Tin học 10) (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1