YOMEDIA

Lê Văn Tuấn's Profile

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

27/06/2002

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 311
Điểm 1484
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (324)

 • Lê Văn Tuấn đã đặt câu hỏi: ad ơi ,cho em hỏi sao em xác nhận thông tin, Cách đây 5 năm
 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: he tieu hoa cua than lan va ech. Cách đây 5 năm

  bạn ấy hỏi hệ tiêu hóa mà ?

   

   

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập vào 1 mảng A gồm n phần tử? Cách đây 5 năm

  program ct;

  uses crt;

  var a:array[1..100] of longint;

        i,n:longint;

  begin

   clrscr;

  writeln(' nhap  so phan tu =');readln(n);

  for i:=1 to n do

   begin

  write(' nhap phan tu thu ',i,' =');readln(a[i]);

   end;

  writeln(' xuat mang ');

  for i:=1  to n do wtiteln(a[i]:2);

  readln;

  end.

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình n số tự nhiên Cách đây 5 năm

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,s:longint;

  begin 

   clrscr;

  writeln('nhap n =');readln(n);

  s:=0;

  for  i:=3  to n do 

    if i mod 3=0 then s:=s+i;

  writeln(' tong la = ',s);

  readln;

  end.

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: tin học 8 Cách đây 5 năm

  Cú pháp 1:

  IF ( Điều kiện ) THEN ( Câu lệnh a) ;

  Cú pháp 2 :

  IF ( Điều kiện ) THEN 

  ( Câu lệnh 1)

  ELSE

  (Câu lệnh 2) ;

  Giải thích cú pháp :

  Chương trình sẽ chạy như sau : Chương trình sẽ kiểm tra giả trị của ( Điều kiện ) nếu là đúng thì (Câu lệnh a) hoặc ( câu lệnh 1 ) được thực hiện , ngược lại nếu (Điều kiện ) sai thì (Câu lệnh 2) sẽ được thực hành < Qua câu lệnh ELSE>


   

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Tin học 8 bài 7 Cách đây 5 năm

  program ct;

  uses crt;

  var i,s:longint;

  begin

  clrscr;

  s:=0;

  for i:=5 to 100 do  s:=s+i;

  writeln(' tong la =',s);

  readln;

  end. 

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Muốn tạo phân số trong word ta làm thế nào? Cách đây 5 năm

  Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí các bạn muốn viết phân số, và bấm tổ hợp phím Ctrl + F9.

  Sau khi nhấn Ctrl F9 xuất hiện cặp dấu ngoặc nhọn như sau:

  Cách viết phân số trong Word 1

  Bước 2: Trong dấu ngoặc nhọn các bạn nhập như sau: EQ \F(x,y)

  Lưu ý:

  - Không tự nhập dấu ngoặc nhọn mà bắt buộc nhấn Ctrl + F9 mới có hiệu lực.

  - Sau EQ là khoảng trắng rồi đến dấu "\".

  - Không phân biệt chữ hoa và chữ thường, các bạn có thể nhập eq \f(x,y).

  - x là tử số, y là mẫu số.

  Ví dụ: Phân số 5/6 các bạn nhập EQ \F(5,6).

  Cách viết phân số trong Word 2

  Bước 3: Bôi đen lại và nhấn Shift + F9 hoặc Alt + F9 để hiện kết quả, các bạn sẽ được phân số như sau:

  Cách viết phân số trong Word 3

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: bài 1 lớp 7 Cách đây 5 năm

  Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạngbảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao cần phải lọc dữ liệu? Cách đây 5 năm

  Để áp dụng bộ lọc, hãy bấm chuột phải vào trường hoặc điều khiển mà bạn muốn sử dụng để lọc sau đó chọn lệnh lọc ở nửa dưới của menu bật lên. Để sử dụng một giá trị nào đó làm cơ sở cho bộ lọc, hãy chọn giá trị đó, bấm chuột phải vào giá trị đó sau đó chọn lệnh lọc. Tùy chọn lọc phụ thuộc vào loại dữ liệu của trường mà bạn sử dụng. Tùy chọn lọc sẽ có dạng như thế này cho một trường văn bản với giá trị chào thế giới được chọn:

 • Lê Văn Tuấn đã trả lời trong câu hỏi: Please help me! Cách đây 5 năm

  Tin họctiếng Anhinformatics, là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý[1] thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, biến đổi và tái tạo thông tin. Trong nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học văn phòng.

   

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF