Lý Trần Hữu Đức's Profile

Lý Trần Hữu Đức

Lý Trần Hữu Đức

23/10/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 14
Điểm 55
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (20)

 • Lý Trần Hữu Đức đã trả lời trong câu hỏi: đố vui toán họ Cách đây 10 tháng

   nên spam câu hỏi này

 • Lý Trần Hữu Đức đã đặt câu hỏi: Tìm tham số m Cách đây 10 tháng

  Tìm tham số M sao cho x+(M-2)x +3m-2 =0 có 2 nghiệm thoả x13+x23 =0

 • Lý Trần Hữu Đức đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình câu này với! Cách đây 10 tháng

  Từ 1 đến 100 thì nó có 50 số chẵn nên có 50 số chia hết cho 2

  Từ 1 đến 100 thì là những số tự nhiên mà 100 nhất nên lấy 100/5 ra 20 => có 20 số chia hết cho 5

 • Lý Trần Hữu Đức đã đặt câu hỏi: Tìm tham số m Cách đây 10 tháng

  Tìm tham số M sao cho x+(M-2)x +3m-2 =0 có 2 nghiệm thoả x13+x23 =0

 • Lý Trần Hữu Đức đã đặt câu hỏi: Tìm tham số m Cách đây 10 tháng

  Tìm tham số M sao cho x+(M-2)x +3m-2 =0 có 2 nghiệm thoả x13+x23 =0

 • Lý Trần Hữu Đức đã đặt câu hỏi: Tế bào nhân sơ và nhân thực khác nhau chỗ nào Cách đây 10 tháng

  Sự khác biệt về cấu tạo của tế bài nhân sơ và nhân thực

 • Lý Trần Hữu Đức đã đặt câu hỏi: Ahi zxcvbnm Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức đã trả lời trong câu hỏi: Ahi zxcvbnm Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức đã trả lời trong câu hỏi: Bài tập của pascal Cách đây 10 tháng

  3. Program c;

  Uses crt;

  Var a,b,x real;

  Begin 

  Write(“nhap a”);readln(a);

  Write (“nhap b);readln(b);

  X:=-b\a;

  Write(“nghiem cua pt la “,x);readln;

  End.

 • Lý Trần Hữu Đức đã trả lời trong câu hỏi: Bài tập của pascal Cách đây 10 tháng

  2. Program b;

  Uses crt;

  Var x integer;

  Begin

  Write(“ nhap so x tu ban phim”); readln(x);

  If (x mod 2) = 0 then write(“ x la so chan”) else 

  Write(“ x la so le”); readln;

  End.

   

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Lý Trần Hữu Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Lý Trần Hữu Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng