Tran Diep's Profile

Tran Diep

Tran Diep

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Tran Diep đã đặt câu hỏi: phương trình Cách đây 7 tháng

  tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22

 • Tran Diep đã đặt câu hỏi: phương trình Cách đây 7 tháng

  tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22

 • Tran Diep đã đặt câu hỏi: phương trình Cách đây 7 tháng

  tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22

 • Tran Diep đã đặt câu hỏi: phương trình Cách đây 7 tháng

  tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22

 • Tran Diep đã đặt câu hỏi: Toán Hình 10 Cách đây 7 tháng

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng của B qua G. 

  a) Chứng minh : AH→= \(\frac{2}{3}\)AC→ \(\frac{1}{3}\)AB→