YD's Hương's's Profile

YD's Hương's

YD's Hương's

01/01/1970

Số câu hỏi 13
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (16)

 • YD's Hương's đã đặt câu hỏi: giải giúp ạ Cách đây 10 tháng

  tại sao nhiệt độ sôi este thấp hơn nhiệt độ sôi axitcacboxyl có cùng số lượng mol

 • YD's Hương's đã đặt câu hỏi: giải giúp ạ Cách đây 10 tháng

   Mạch 1:  3' TAXXXXGATTGGATX 5'

  Mach 2:    5' ATGGGGXTAAXXTAG 3'

  ​xd trình tự nu  tren ARN

  xd trình tự axi amin trên chuỗi polipepxit

 • YD's Hương's đã đặt câu hỏi: giải giúp ạ Cách đây 10 tháng

  1- We rang the church bells as a flood warning.

  ................................................................

  2- Someone gives us more information.

  .....................................................................

  3- They told her to stop behaving like a child.

  ..................................................................

  4- Someone stole my bag and brought it back only when I offered $100.

   ....................................................................

  5- The police gave her two weeks in which to pay the fine.

   .........................................................................

  6- The burglars have cut an big hole in the steel door.

  ................................................................

  7- Nhung expected them to offer her the job.

  ..................................................................

  8- The storm destroyed some big trees yesterday.

  ...............................................................

  9- My mother sent us a lot of moon cakes.

  .....................................................................

  10- My family has visited Dam Sen Amusement Park.

 • YD's Hương's đã đặt câu hỏi: giải giúp ạ Cách đây 10 tháng

   gia tri lon nhat cua ham so y= -3√1-x

 • YD's Hương's đã trả lời trong câu hỏi: giải giúp ạ Cách đây 10 tháng

   tim gia tri lon nhat  ham so y= căn bậc hai(x+1) + căn bậc hai(7-x)