Tính lượng nước trong mỗi lần rót ?

bởi Phan Thị Trinh 21/01/2019

có 3 bình cách nhiệt: bình A chứa 5 lít nước ở nhiệt độ 600C, bình B chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 200C, bình C không chứa gì.

ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Nếu đổ hết nước ở bình A và bình B vào bình C thì nhiệt độ nước khi có cân bằng nhiệt ở bình C là bao nhiêu?

bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Muốn có hai lít nước ở nhiệt độ 50oC thì phải đổ bao nhiêu nước ở bình A và bao nhiêu nước ở bình B vào bình C

chttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Trở lại bình A và B ban đầu, người ta rót 1 phần nước ở bình A sang bình B, sau khi coscaan bằng nhiệt lại rót từ bình B sang bình A một lượng nước bằng với lần rót nước. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt ở bình A là 590C. Tính lượng nước trong mỗi lần rót.

Câu trả lời (35)

 • a)ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  QA=QB

  \(\Leftrightarrow m_AC\left(t_A-t\right)=m_BC\left(t-t_B\right)\)

  \(\Leftrightarrow5\left(60-t\right)=t-20\)

  \(\Rightarrow t=\dfrac{160}{3}\approx53,3\)

  b)ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  QA=QB

  \(\Leftrightarrow m_AC\left(t_A-t\right)=m_BC\left(t-t_B\right)\)

  \(\Leftrightarrow m_A\left(60-50\right)=m_B\left(50-20\right)\)

  \(\Leftrightarrow10m_A=30m_B\)

  \(\Rightarrow10m_A-30m_B=0\)

  mà mA+mB=2

  \(\Rightarrow m_A=1,5kg\)

  \(\Rightarrow m_B=0,5kg\)

  c)ta có:

  khi rót từ bình A sang bình B:

  QA=QB

  \(\Leftrightarrow mC\left(t_A-t\right)=m_BC\left(t-t_B\right)\)

  \(\Leftrightarrow m\left(60-t\right)=t-20\)

  \(\Leftrightarrow60m-mt=t-20\)

  \(\Leftrightarrow t+mt=60m+20\)

  \(\Rightarrow t=\dfrac{60m+20}{m+1}\)

  khi rót từ B về A:

  QA=QB

  \(\Leftrightarrow\left(m_A-m\right)C\left(t_A-t'\right)=mC\left(t'-t\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left(5-m\right)\left(60-59\right)=m\left(59-t\right)\)

  \(\Leftrightarrow5-m=m\left(59-\dfrac{60m+20}{m+1}\right)\)

  \(\Rightarrow m\approx0,14kg\)

  bởi bachhai ngoc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một nhiệt lượng kế có chứa 1kg nước ở nhiệt độ 25 độ C, người ta thả vào đó một thỏi hợp kim nhôm, thiếc có khối lượng 900g đã được nung nóng tới 80 độ C. Nhiệt độ sau khi cân bằng nhiệt là 30 độ C. Tính khối lượng của nhôm và thiếc trong hỗn hợp, biết nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế hấp thu bằng 10% nhiệt lượng mà nước hấp thụ
  bởi An Nhiên 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phương trình cân bằng nhiệt

  bởi Nguyễn Văn Phú 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,5 kg đã được nung nóng tới 90 độ C vào 1 cốc nước ở 25 độ C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 35 độ C . Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1=880 Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.Kg.K và của nước là c2= 4200 Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.Kg.K . Hãy tính khối lượng nước trong cốc.

  bởi Lê Minh Hải 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 0,5kg

  t= 35°C

  t1= 90°C

  t2= 25°C

  C1= 880 J/kg.K

  C2= 4200 J/kg.K

  --------------------------

  m2=?

  Giải:

  Nhiệt lượng quả cầu nhôm tỏa ra là:

  Q1= m1*C1*(t1-t)= 0,5*880*(90-35)= 24200(J)

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  Q2= m2*C2*(t-t2)= m2*4200*(35-25)

  * Theo bài ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  <=> 24200= m2*4200*(35-25)

  => m2= 0,57(kg)

  =>> Vậy khối lượng nước trong cốc là 0,57kg

  bởi Minh Dung Ngọc 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Thả 1 miếng thép khối lượng 0,5 kg vào 1kg nước. Miếng thép nguội đi từ 70 độ C xuống 20 độ C. Hỏinươc nhận được 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ?

  Bài 2: Thả 1 quả cầu nhôm khối lượng 0,2 kg được đun nóng tới 100 độ C vào 1 cốc nước 20 độ C. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 độ C. Tính khối lượng nước

  Mn giúp mk vs....

  giải cụ thể cho mk nhéhihi

  bởi thủy tiên 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1

  Tóm tắt

  m1=0,5kg

  t1=70oC

  c1=460J/kg.K

  m2=1kg

  c2=4200J/kg.K

  t=20oC

  \(\overline{Q_2=?}\)

  \(\Delta=?\)

  Giải

  Nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra là :

  Q1=m1c1(t1-t)=0,5.460.(70-20)=11500(J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có

  Q1=Q2=11500(J)

  Vậy nhiệt lượng nước thu vào là 11500J

  Lại có

  Q2=m2c2\(\Delta\) =11500

  =>\(\Delta\) =\(\dfrac{11500}{m_2c_2}=\dfrac{11500}{1.4200}\approx2,4\)

  Vậy nước nóng thêm 2,4oC

  bởi Trần Nhàn 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2,5 kg n'c, bik nhiệt độ ban đầu của n'c là 200C

  b,Một bình cách nhiệt nhẹ đựng 2,5 kg n'c sôi . Phải thêm vào bình bao nhiu lít n'c ở 250C để có n'c 500C

  Cho bik nhiệt dug riêng của n'c 4200J/kg.k; klg riêng của n'c 1000kg/m3

  bởi Lê Chí Thiện 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.

  Tóm tắt:

  m = 2.5 kg

  C = 4200 J/kg.k

  to1 = 20oC

  to2 = 100oC

  __________________

  Q = ?

  Giải:

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước :

  ADCT: Q = m . C . ( to2 - to1 ) = 2.5 . 4200 . ( 100 - 20 ) = 840 000 ( J ) = 840 ( kJ )

  Vậy nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là 840 kJ

  b.

  Tóm tắt:

  msôi = 2.5 kg

  C = 4200 J/kg.k

  to1 sôi = 100oC

  to1 lạnh = 25oC

  to2 = 50oC

  Dnước = 1000 kg/m3

  __________________

  Vlạnh = ?

  Giải:

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  QTR = QTV

  msôi . C . ( to1 sôi - to2 ) = mlạnh . C . ( to2 - to1 lạnh )

  2.5 . 4200 . ( 100 - 50 ) = mlạnh . 4200 . ( 50 - 25 )

  525 000 = mlạnh . 4200 . 25

  525 000 = mlạnh . 105 000

  525 000 = 105 000 mlạnh

  105 000 mlạnh = 525 000

  mlạnh = 5 kg

  Ta có: mlạnh = 5 kg; Dnước = 1000 kg/m3

  D = \(\dfrac{m}{V}\) \(\Rightarrow\) V = \(\dfrac{m}{D}\) = \(\dfrac{5}{1000}\) = 0.005 ( m3) = 5 ( L )

  Vậy cần thêm 5 Lit nước

  bởi Lê Văn Nam 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng tốn công là 15000j. tính công suất

  bởi Mai Anh 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Suong dem

  Tại sao nhiệt độ Trái Đất nóng lên ? Tại vì sao ?

 • My Hien

  Bài 6 : Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 200C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là 42

  Bài 7 : Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 200g đã được đun nong tới 1000C vào một côc nước ở 200C. Sau một thời gian , nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 270C

  a/ Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra

  b/ Tìm khối lượng của nước trong cốc

  Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt cho nhau . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J.kg.K , của nước là 4200J/kg.K

  Bài 8 : Một học sinh thả 400g chì ở 2000C vào 250g nước ở 300C là cho nước nóng lên tới 600C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

  a/ Hỏi nhiệt dộ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt ?

  b/ Tính nhiệt lượng nước thu vào

  c/ Tính nhiệt dung riêng của chì

  Đây là phần 2 . Sẽ còn tiếp

 • hà trang

  Thả 1 kg đồng ở 120oC vào 2 lít nước ở 20oC. Tính nhiệt độ của nước sau khi cân bằng nhiệt. Nếu muốn nhiệt độ cân bằng của nước là 50oC thì ta phải thả bao nhiêu kg đồng ở trên vào nước?

  Các men giúp mình bài này nhá

  Sắp thi Hk2 rồi...huhu... Bài lớp 8 thôi mà... giúp với (T^T)

 • Lê Minh Bảo Bảo

  1/ người ta thả một cục sát khối lượng 2 kg ở 100 độ C vào một xô chứa 4kg nước ở nhiệt độ 30 độ C. tính nhiệt độ trong xô nước khi đã có sự cân bằng nhiệt. cho biết nhiệt dung riêng của sát là 460J/kg.K. nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh bằng 10% nhiệt lượng do sắt tỏa ra.

  2/ một chậu đồng có khối lượng 500g đang đựng 5 lít nước ở 20 độ C. người thợ rèn nhúng thỏi sắt có khối lượng 2kg được lấy từ trong bếp lò. nhiệt độ của chậu nước sau khi cân bằng nhiệt là 30 độ C. biết nhiệt dung riêng của đồng, sắt, nước lần lượt là 380J/kg.K; 460J/kg.K; 4200 J/kg.K. tính nhiệt độ của bếp lò trong hai trường hợp:

  a) nhiệt lượng do môi trường xung quanh hấp thụ không đáng kể

  b) nhiệt lượng do môi trường xung quanh hấp thị bằng 20% nhiệt lượng do thỏi sắt tỏa ra.

 • minh thuận

  Rót nước ở nhiệt độ t1 = 200C vào một nhiệt lượng kế(Bình cách nhiệt). Thả trong nước một cục nước đá có khối lượng m2 = 0,5kg và nhiệt độ t2 = - 150C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập. Biết khối lượng nước đổ vào m1 = m2. Cho nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/Kgđộ; Của nước đá C2 = 2100J/Kgđộ; Nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg. Bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng Rót nước ở nhiệt độ t1 = 200C vào một nhiệt lượng kế(Bình cách nhiệt). Thả trong nước một cục nước đá có khối lượng m2 = 0,5kg và nhiệt độ t2 = - 150C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập. Biết khối lượng nước đổ vào m1 = m2. Cho nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/Kgđộ; Của nước đá C2 = 2100J/Kgđộ; Nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg. Bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng kế

 • Nguyễn Vân

  Có n chất lỏng không tác dụng hoá học với nhau, khối lượng lần lượt là: m1, m2,..., mn. Ở nhiệt độ ban đầu t1, t2,..., tn. Nhiệt dung riêng lần lượt là c1, c2,..., cn. Đem trộn n chấ lỏng trên với nhau. Tính nhiệt độn của hệ khi có cân bằng xảy ra. (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường).

 • Lê Nhật Minh

  Một ấm đồng được nung nóng, rồi bỏ vào 50g nước ở nhiệt độ 10oC. Khi đạt đến sự cân bằng nhiệt, tấm đồng tỏa ra nhiệt lượng 4200 J. Hỏi nhiệt độ sau cùng của nước là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kgK.

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  MIK CẦN GẤP Ạ.GIÚP MIK VỚI THỨ 7 MIK PẢI NỘP BÀI RỒI!!!!!

  Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100độ c vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ c làm cho nước nóng lên tới 6o độ c .Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.k và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính:

  a,Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt.

  b,Nhiệt lượng nước đã thu vào.

  c,nhiệt dung riêng của chì

  d, Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 75 độ c thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 150 độ c là bao nhiêu ?

  GIÚP MIK VỚI MIK CẢM ƠN!!!!

 • Mai Thuy

  1 quả cầu bằng đồng có khối lượng 30g ở nhiệt độ ban đầu t1 được bỏ vào 1 cốc đồng có khối lượng 180g chứa 0,6 kg nước ở 130C. Nhiệt độ cuối cùng của hệ là 150C .Tính nhiệt độ ban đầu của đồng.(Cho cn=4180j/kg.k;cCu=400J/kg.k)

 • Nguyễn Vân

  Pha một lượng nước ở 85 độ C vào bình chứa 12 lít nước đang có nhiệt độ 15 độ C. Nhiệt độ cuối cùng khi có cân bằng nhiệt là 38 độ C. Lượng nước đã pha thêm vào bình là?biết nhiệt dung riêng của nước là C=4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K