YOMEDIA

Tìm nhiệt độ sau cùng của nước ?

bởi Lê Nhật Minh 21/01/2019

Một ấm đồng được nung nóng, rồi bỏ vào 50g nước ở nhiệt độ 10oC. Khi đạt đến sự cân bằng nhiệt, tấm đồng tỏa ra nhiệt lượng 4200 J. Hỏi nhiệt độ sau cùng của nước là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kgK.

RANDOM

Câu trả lời (35)

 • Tóm tắt:

  \(Q_1=4200J\)

  \(m_2=50g=0,05kg\)

  \(c_2=4200\left(\dfrac{J}{Kg.K}\right)\)

  \(t_2=10^oC\)

  \(t=???\)

  Vì nhiệt lượng tấm đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có: \(Q_1=Q_2\)

  \(\Leftrightarrow Q_1=m_2.c_2.\Delta t_2\)

  \(\Leftrightarrow4200=0,05.4200.\left(t-10\right)\)

  \(\Leftrightarrow4200=210\left(t-10\right)\)

  \(\Leftrightarrow4200=210t-2100\)

  \(\Leftrightarrow210t=6300\)

  \(\Leftrightarrow t=30\left(^oC\right)\)

  Nhiệt độ sau cùng của nước là 30oC

  bởi Nguyễn An 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thả 1 quả cầu bằng thép có khối lượng 1500g ở 60oC vào 2kg nước ở 20oC. Nhiệt độ khi cân bằng là bn? Biết NDR của thép là 460J/kg.K nước là 4200J/kg.k

  bởi Lê Nhật Minh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  mthép = 1500 g = 1.5 kg

  1 thép = 60°C

  Cthép = 460 J/kg.k

  mnước = 2 kg

  1 nước = 20°C

  Cnước = 4200 J/kg.k

  _______________________

  2=?

  Giải:

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  QTR = QTV

  \(\Leftrightarrow\) mthép . Cthép . ( t°1 thép - t°2 ) = mnước . Cnước . ( t°2 - t°1 nước )

  \(\Leftrightarrow\) 1.5 . 460 . ( 60 - t°2 ) = 2 . 4200 . ( t°2 - 20 )

  \(\Leftrightarrow\) 690 . ( 60 - t°2 ) = 8400 . ( t°2 - 20 )

  \(\Leftrightarrow\) 41 400 - 690 t°2 = 8400 t°2 - 168 000

  \(\Leftrightarrow\) - 690 t°2 - 8400 t°2 = - 168 000 - 41 400

  \(\Leftrightarrow\) - 9 090 t°2 = - 209 400

  \(\Leftrightarrow\)2 \(\approx\) 23.036°C

  Vậy nhiệt độ khi cân bằng là 23.036°C

  bởi Phuong Tranng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm đất có khối lượng 1000g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 250C . Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm , biết nhiệt dung riêng của đất và nước lần lượt là c1=800Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K và c2=4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K

  bởi Hong Van 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_1=1000\left(g\right)=1\left(kg\right)\\ V_2=1\left(l\right)=>m_2=1\left(kg\right)\\ t_1=25^oC\\ t_2=100^oC\\ c_1=800\dfrac{J}{kg}.K\\ c_2=4200\dfrac{J}{kg}.K\\ ----------------------\\ Q_{đun}=?\left(J\right)\)

  _____________________________________________________

  Giaỉ:

  Ta có: \(Q_{đun}=m_1.c_1.\left(t_2-t_1\right)+m_2.c_2.\left(t_2-t_1\right)\\ =1.800.\left(100-25\right)+1.4200.\left(100-25\right)\\ =375000\left(J\right)\)

  bởi Nguyễn Hoàng Phúc 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một miếng chì nặng 50g đồng 100g cùng được đun nóng 100*C rồi thả vào bình nước 20*C nhiệt độ cuối cùng của nước là 60*C.tính khối lượng của nước coi như chỉ có miếng đồng chì và nước tỏa nhiệt cho nhau

  bởi Mai Anh 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • TT:m1= 50g= 0,05kg ; m2= 100g= 0,1kg

  to1=100oC ; to2=20oC ; to= 60oC

  c1=130 J/kgK;c2=380 J/kgK;c3=4200J/kgK

  => m3=? kg

  GIAI

  nhiet luong chi toa ra:\(Q_1=m_1.c_1\left(t^o_1-t^o\right)=260J\)

  nhiet luong dong toa ra:

  \(Q_2=m_2.c_2\left(t^o_1-t^o\right)=1520J\)

  nhiet luong nuoc thu vao:

  \(Q_3=m_3.c_3\left(t^o-t^o_2\right)=168000m_3\)

  nhiet luong mieng dong chi toa ra:

  Q=Q1+Q2 = 260+1520= 1780J

  theo PTCBN: Q = Q3

  \(\Rightarrow1780=168000m_3\)

  \(\Rightarrow m_3\approx0,01kg\)

  bởi Nguyễn thị Phượng 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 nhiệt lượng kế chưa 2l nước ở nhiệt độ 15độ C.hỏi nước nóng lên bao nhiêu độ nếu bỏ vào nhiệt lượng kế là 1 quả cân bằng đồng than klg 500g đc đun nóng tới 100 độ C biết : nhiệt dung riêng của đoòng than là 368j/kh.k và của nước là 4186j/kg.k bỏ qua nhiệt lượng tuyền cho nhệt lượng kế vào môi trường bên ngoài Giải Các Bác ơi

  bởi Sasu ka 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: m1 = 500g = 0,5kg

  m2 = D.V = 1.2 = 2kg

  Nhiệt lượng do 0,5kg đồng than tỏa ra là : Q tỏa = m1.c1.(t1 - t)

  Nhiệt lượng do 2kg nước thu vào: Qthu = m2.c2.(t - t2)

  Nhiệt lượng nước tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào:

  Q tỏa = Qthu

  <=> m1.c1.(t1 - t) = m2.c2.(t - t2)

  <=> 0,5.368.(100 - t) = 2.4186.(t - 15)

  <=> 18400 – 184.t = 8372.t – 125580

  <=> 8556.t = 143980

  <=> t=16,83(*C)

  Vậy nước nóng lên 16,83*C

  Vậy nhiệt độ cuối cùng khi có cân bằng nhiệt là 55,880C

  bởi Đăng Minh Hân 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một hợp kim chì và nhôm có khối lượng 200g ở nhiệt độ 1200C .Cung cấp cho hợp kim này nhiệt lượng 6,5kJ thì nhiệt độ cuối cùng của hợp kim là 3600C.Tìm khối lượng của mỗi loại kim loại trong hợp kim

  bởi Duy Quang 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_{hợpkim}=200\left(g\right)=0,2\left(kg\right)\\ t=120^oC\\ Q_{cungcấp}=6,5\left(kJ\right)=6500\left(J\right)\\ t_1=360^oC\\ c_{chì}=130\dfrac{J}{kg}.K\\ c_{nhôm}=880\dfrac{J}{kg}.K\\ ---------------------\\ m_{chì}=?\left(kg\right)\\ m_{nhôm}=?\left(kg\right)\)

  _________________________________________________

  Giaỉ:

  +) \(m_{nhôm}=x\left(kg\right)\\ =>m_{chì}=0,2-x\left(kg\right)\)

  Ta có:

  \(Q_{cungcấp}=m_{nhôm}.c_{nhôm}.\left(t_1-t\right)+m_{chì}.c_{chì}.\left(t_1-t\right)\\ < =>6500=880x\left(360-120\right)+130.\left(0,2-x\right)\left(360-120\right)\\ < =>6500=880x.240+130.\left(0,2-x\right).240\\ < =>6500=211200x+6240-31200x\\ < =>6500-6240=211200x-31200x\\ < =>260=180000x\\ =>x\approx\dfrac{260}{180000}\approx0,00144\left(kg\right)\\ =>m_{nhôm}\approx0,00144\left(kg\right)\\ =>m_{chì}\approx0,2-0,00144\approx0,19856\left(kg\right)\)

  bởi Hồ Kim Quý 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Trộn 1500g nước ở 150C với 100g nước ở 370C. Tính nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. (Bỏ qua sự mất mát nhiệt cho môi trường)
  Bài 2: Thả một miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500gam nước. Miếng đồng nguội từ 1200C xuống còn 600C. Tính nhiệt độ ban đầu của nước ? (Bỏ qua sự mất mát nhiệt cho môi trường) Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K
  Bài 3: Thả 300g đồng ở 1000C vào 250g nước ở 350C. Tính nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K
  Bài 4: Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 0,1kg chứa 0,5kg nước ở 20 . người ta thả vào đó một thỏi đồng có khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 200. Xác định nhiệt độ khi có sự can bằng nhiệt ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
  Bài 5: Người ta thả đồng thời 200g sắt ở 150C và 450g đồng ở 250C vào 150g nước ở 800C. Tính nhiệt độ khi cân bằng? Biết nhiệt dung riêng của nước , sắt lần lượt là 4200J/kg.K, 460J/kg.K

  bởi thúy ngọc 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \ 5 /

  Tóm tắt

  m1 = 200g = 0,2kg ; t1 = 15oC

  c1 = 460J/kg.K

  m2 = 450g = 0,45kg ; t2 = 25oC

  c2 = 380J/kg.K

  m3 = 150g = 0,15kg ; t3 = 80oC

  c3 = 4200J/kg.K

  Phương trình cân bằng nhiệt

  t = ?

  Giải

  Dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ thì ta thấy vật thu nhiệt là sắt và đồng, vật tỏa nhiệt là nước.

  Nhiệt lượng sắt và đồng thu vào khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ ban đầu lên nhiệt độ cân bằng t là:

  \(Q_{\text{thu}}=m_1.c_1\left(t_1-t\right)+m_2.c_2\left(t_2-t\right)\)

  Nhiệt lượng nước tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ t3 = 80oC xuống nhiệt độ cân bằng t là:

  \(Q_{\text{tỏa}}=m_3.c_3\left(t-t_3\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{\text{thu }}=Q_{\text{tỏa}}\\ \Rightarrow m_1.c_1\left(t_1-t\right)+m_2.c_2\left(t_2-t\right)=m_3.c_3\left(t-t_3\right)\\ \Rightarrow0,2.460\left(15-t\right)+0,45.380\left(25-t\right)=0,15.4200\left(t-80\right)\\ \Leftrightarrow t\approx62,39\left(^oC\right)\)

  Nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng là 62,39oC.

  bởi Lê Huyền Trâm Trâm 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Muốn có nước ở nhiệt độ t =300C , người ta lấy m1=5kg nước ở nhiệt độ t1=1000C trộn vs nước ở t2=200C .Hãy xác định lượng nước lạnh cần dùng.

  bởi Dương Minh Tuấn 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_1=5\left(kg\right)\\ t_1=100^oC\\ t_2=20^oC\\ c_{nước}=4200\dfrac{J}{kg}.K\\ t=30^o\\ ------------------------\\ m_2=?\left(kg\right)\)

  _____________________________________________________

  Giaỉ:

  Theo PT cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\\ < =>m_1.c_{nước}.\left(t_1-t\right)=m_2.c_{nước}.\left(t-t_2\right)\\ < =>5.4200.\left(100-30\right)=m_2.4200.\left(30-20\right)\\ < =>5.\left(100-30\right)=m_2.\left(30-20\right)\\ < =>500-150=10m_2\\ =>m_2=\dfrac{500-150}{10}=35\left(kg\right)\)

  => Khối lượng nước lạnh cần dùng là 35 kg.

  bởi Nguyễn Thị Duyên 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngta thả 3lít nước ở 200C vào 5 lít nước ở 1000C . Sau khi có cân bằng nhiệt,nhiệt độ hỗn hợp là bao nhiêu độ ? Cho biết nhiệt dung riêng của ngước là 4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K

  bởi Mai Anh 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(V_1=3\left(l\right)=>m_1=3\left(kg\right)\\ V_2=5\left(l\right)=>m_2=5\left(kg\right)\\ t_1=20^oC\\ t_2=100^oC\\ c_{nước}=4200\dfrac{J}{kg}.K\\ --------------------\\ t_3=?\)

  Giaỉ:

  Theo PT cân bằng nhiêt, ta có:

  \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\ < =>m_1.\left(t_3-t_1\right).c_{nước}=m_2.\left(t_2-t_3\right).c_{nước}\\ < =>3.\left(t_3-20\right).4200=5.\left(100-t_3\right).4200\\ < =>3t_3-60=500-5t_3\\ < =>3t_3+5t_3=500+60\\ < =>8t_3=560\\ =>t_3=\dfrac{560}{8}=70\left(^oC\right)\)

  bởi Minh Tú Quang 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một nhiệt lượng kế bằng thau có khối lượng 500g chứa 500g nước đá ở 20oC Người ta cho chảy vào bình này một dòng nước ở 80oC có lưu lượng 50g/ph Sau 11 phút 30 giây , nước đá tan hoàn toàn thành nước ở 0oC .Tính nhiệt nóng chảy của nước đá ?Nhiệt dung riêng của thau ,nước đá , nước là 380J/kg.K,1800J/Kg.K,4200J/Kg.K

  Cần gấp!!!!!

  bởi Nguyễn Anh Hưng 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bạn kiểm tra lại cho mình

  1. không có nhiệt nóng chay của nước đá

  2.nước đá làm j ở nhiệt độ 20 oC

  3.nước đá ở nhiệt độ 20 đọ nóng chay xuống 0 độ ak vô lí

  bởi Lương Thị Phương thanh 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 2 lít nước ở 20oc .

  a, tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước trên . Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880j/kgk , 4200j/kgk .

  b, Đổ 3 lít nước ở 25oc vào ấm nước trên ( ở câu a) . Tính nhiệt độ của ấm khi có cân bằng nhiệt ( bỏ qua sự mất mát nhiệt qua môi trường ).

  (Câu a mk được Q = 693120j , còn câu b mk được 55oc nhưng hình như câu b sai . Cho nên các bạn giúp mk làm câu b nhé)!haha

  bởi Mai Hoa 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi nhiệt độ của ấm khi cân bằng nhiệt là t

  Do nhiệt lượng tỏa ra của ấm nhôm và 2 lít nước bằng nhiệt lượng của 3lits nước ở 25oc thu vào Ta có pt cân bằng nhiệt là

  Qấm+Qnước 1=Qnước 2

  0,3.880.(100-t)+2.4200.(100-t)=3.4200(t-25)

  26400-264t+840000-8400t=12600t-315000

  1181400=21264t

  Suy ra : t=55,5586

  bởi Miền Nam 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trộn 5000gam nước ở nhiệt độ 20 độ c với 1 kg nước ở nhiệt độ 80 độ c hỏi:

  a, nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là bao nhiêu?

  b,trong thực tế nhiệt độ của hỗn hợp nước là 27 độ c .Hãy giải thích tại sao lại có sự chênh lệch như vậy

  bởi Lê Tường Vy 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Đổi 5000g=5kg =>m2=5kg

  Ta có công thức: Q tỏa = Q thu

  <=> m1.c.(t1-t) = m2.c.(t-t2)

  <=> m1.((t1-t) = m2.(t-t2)

  <=> 1.(80-t) = 5.(t-20)

  <=> 80-t = 5t-100 <=> 80+100 = 5t+t

  <=> 180 = 6t => t = 180:6 = 30(*C)

  Vậy nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 30*C

  b, Vì trong quá trình truyền nhiệt đã có sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có thể làm cho một khối lượng chì bằng bao nhiêu đạt đến nhiệt độ bằng mộtnhiệt lượng đã dùng để làm tan 2kg nước đá từ -15oC ?Biết chì có nhiệt độ nóng chảy là 327oC có nhiệt dung riêng là 130J/kg.k nhiệt độ ban đầu của chì là 20oC

  Cần Gấppppppppppppp

  bởi Hoa Lan 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cc gì vậy

  bởi Trần Mạnh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong một bình đậy kín có cục nước đá khối lượng 0,1 kg nổi trên mặt nước trong cục đá có một viên chì khối lượng 5g.Hỏi phải tốn một lượng nhiệt bằng bao nhiêu để cục chì bắt đầu chìm xuống nước .Cho khối lượng riêng của chì là 11,3g/cm3 của nước đá bằng 0,9g/cm3 nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/Kg Nhiệt độ nước trong bình là 0oC

  bởi truc lam 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để cục chì chìm xuống nước thì trọng lượng của nước đá còn lại và cục chì phải > hoặc = lực đẩy ac-si-met tác dụng lên nó.Tức là khối lượng riêng trung bình của nước đá còn lại và cục chì > hoặc = khối lượng riêng của nước.
  Gọi M là khối lượng còn lại của cục nước đá khi cục chì chìm.Ta có: D" > hoặc = D (1)
  (vs D" là khối lượng riêng trung bình của nước đá còn lại và cục chì,D là khối lượng riêng của nước)
  Từ (1) ta có (M+5)/(M/0,9 + 5/11,3) > hoặc = 1
  Giải bất phương trình trên suy ra M < hoặc = 41g.
  Vậy nhiệt lượng để cục chì bắt đầu chìm xuống nước là:
  Q > hoặc = (0,1 - 0,041) . 3,4 .10^5 = 20060J

  bởi Nguyễn Văn Thắng 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người thả 300(g) chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 250(g) nước ở nhiệt độ 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C . Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.k và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài . Hãy tính :

  a) Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt .

  b) Nhiệt lượng nước đã thu vào .

  c) Nhiệt dung riêng của chì ?

  Tóm tắt và giải cụ thể nhé !!!leuleu

  bởi sap sua 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • PHẦN TRẢ LỜI NÀY DỄ NHÌN HƠN

  Tóm tắt:

  mchì = 300 g = 0.3 kg

  to1 chì = 100oC

  mnước = 250 g = 0.25 kg

  Cnước = 4200 J/kg.k

  to1 nước = 58.5oC

  to2 nước = 60oC

  _____________________

  a. to2 chì = ?

  b. QTV = ?

  c. Cchì = ?

  Giải:

  a.

  Theo nguyên lý truyền nhiệt, sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ cuối của hai vật bằng nhau, nên:

  to2 nước = to2 chì = 60oC

  b.

  Nhiệt lượng nước đã thu vào:

  ADCT: QTV = mnước . Cnước . ( to2 - to1 nước ) = 0.25 . 4200 . ( 60 - 58.5 ) = 1575 ( J )

  Vậy nhiệt lượng nước đã thu vào là 1575 ( J )

  c.

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  QTR = QTV

  \(\Leftrightarrow\)mchì . Cchì . ( to1 chì - to2 ) = mnước . Cnước . ( to2 - to1 nước )

  \(\Leftrightarrow\)0.3 . Cchì . ( 100 - 60 ) = 0.25 . 4200 . ( 60 - 58.5 )

  \(\Leftrightarrow\)0.3 . Cchì . 40 = 1575

  \(\Leftrightarrow\)12 Cchì = 1575

  \(\Leftrightarrow\)Cchì = 131.25 J/kg.k

  Vì có hao phí nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài, nên:

  Cchì = 130 J/kg.k

  bởi Việt Hoa Thẩm Phan 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 340g nướ ở nhiệt độ 8.4 độ C .Người ta thả vào nhiệt lượng kế một miếng hợp kim khối lượng 192g được làm nóng tới 100 độ C . Nhiệt độ khi cần bằng nhiệt là 21.5 độ C .Biết nhiệt dung rieng của đồng là 380J/Kg.K và nhiệt dung rieng của nước là 4200J/kg.K . Tính nhiệt dung riêng của hợp kim .Hợp kim có phải là hợp kim của đồng và sắt không ? Tại sao?

  m.n giúp mk vs chìu nay mk thi rồi.thank trc ạ

  bởi bich thu 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng kế bằng đồng thu vào là:

  \(Q_1=m_1.c_1.\left(t_3-t_1\right)=0,128.380.\left(21,5-8,4\right)=637,184J\)

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  \(Q_2=m_2.c_2.\left(t_3-t_1\right)=0,34.4200.\left(21,5-8,4\right)=18706,8J\)

  Nhiệt lượng hợp kim:\(Q_3=m_3.c_3.\left(t_2-t_3\right)=0,192.c_3.\left(100-21,5\right)=15,072c_3J\)

  Cân bằng phương trình nhiệt ta có:

  \(Q_1+Q_2=Q_3\)

  \(\Leftrightarrow637,184+18706,8=15,072c_3\)

  \(\Leftrightarrow c_3\approx1283,44\)J/kg.K

  Không thể là sắt hoặc đồng vì cả 2 đều nhở hơn 1283,44J/kg.K

  bởi Ngoác Kế 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cục nước đá có khối lượng 1,2 kg ở nhiệt độ =120C. Tính nhiệt lượng cần dùng để làm nóng chảy hoàn toàn cục nước đá này. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là 1800Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K; nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105? (giải rõ hộ mình nha)

  bởi Dương Quá 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m=1,2kg c=1800J/kgK

  t=-120C λ=3,4x105 Q3=?J

  Giải:

  Nhiệt lượng mà nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ -120C-> 00C là:

  Q1=mc(0-t)=1,2x1800x12=25920(J)

  Nhiệt lượng mà nước đá thu vào để thực hiện quá trình nóng chảy hoàn toàn là:

  Q2=mxλ=1,2x3,4x105=408000(J)

  Tổng nhiệt lượng để nước đá từ -120C đến lúc nóng chảy hoàn toàn là:

  Q3=Q1+Q2=408000+25920=433920(J)

  bởi Nguyễn Thị Mai Linh 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thả một miếng đồng được đun nóng đến nhiệt độ 100'C vào 1 cốc nước ở 20'C. Sau một thời gian nhiệt độ của nước bằng 27'C. Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là: 380J/kg.K, 4200J/kg.K

  a) Hỏi nhiệt độ của miếng đồng khi cân bằng là bao nhiêu?

  b) Tính nhiệt lượng do nước tỏa ra ?

  c) Tính khối lượng nước trong cốc?

  bởi sap sua 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  Q1=Q2

  m1.c1.(t1-t2)=m2.c2.(t2-t1)

  .............................

  K bt đề có sai k, nhưng mk thấy thiếu khối lượng.

  bởi Bánh Quy Đắng 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Võ Xuân Tùng

  Một bộ trao đổi nhiệt của bộ phận cất nước gồm một ống trụ dài và một ống xoắn ruột gà lắp bên trong. Trong mỗi đơn vị thời gian có m1 =0,5 kg hơi nước ở nhiệt độ t1= 100oC đi vào ống xoắn từ trên xuống. Để làm hơi nước ngưng tụ và nguội đến nhiệt độ phòng t2= 20oC, người ta cho cho chảy qua ống trụ một khối lượng m2 = 10 kg theo chiều ngược lại trong cùng một đơn vị thời gian ấy với nhiệt độ lối vào là 20oC. Hãy xác định nhiệt độ cuối cùng của nước ở lối ra. Cho biết nhiệt hóa hơi và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là: L=2,26.10^6 J/kg; c=4,2.10^3 J/kg.độ. Bơ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

 • Nguyễn Quang Ngọc

  Câu 1: Ở lớp 6, chúng ta đã biết 1 quả bóng bàn bị bẹp được nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ. Hãy giải thích hiện tượng bằng sự truyền và chuyển hoá năng lượng.
  Câu 2: Đun nóng 1 ống kim loại có không khí được đậy kín bằng 1 lớp cao su. Người ta thấy không khí bên trong ống nóng dần lên, tới 1 lúc nào đó không khí bật nút cao su lên, đồng thời có khói trắng xuất hiện ở miệng ống. Hỏi có những quá trình truyền và biến đổi năng lượng nào khi:
  a) Không khí trong ống nóng dần lên
  b) Nút cao su bật lên
  c) Khói trắng xuất hiện
  Câu 3: Thả 1 cục nước đá có khối lượng = 50g ở nhiệt độ -5oC vào 1 cốc nhôm có khối lượng = 80g đựng 150g nước ở 30oC. Tính nhiệt độ của nước trong cốc khi cục đá vừa tan hết. Biết NDR của nước đá là 2090J/kg.K ; Nước là 4180J/kg.K ; Nhôm là 880J/kg.K. Để cho 1kg nước đá chảy hoàn toàn ở 0oC thì cần cung cấp nhiệt lượng là 0,34.10^6 J

 • Nguyễn Hà Trang

  Một học sinh thả 300g chì ở 100 độ vào 250g nước ở 58,5 độ làm cho nước nóng lên đến 60 độ

  a) Tính nhiệt độ chì ngay khi có sự cân bằng nhiệt

  b) Tính nhiệt lượng nước thu vào

  c) Tính nhiệt dung riêng của chì. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

 • Vũ Đặng Hiền

  Để xác định nhiệt dung riêng của dầu cx người ta thực hiện thí nghiệm như sau. Đổ khối lượng nước ma vào nhiệt lượng kế khối lượng mk .Cho dòng điện chạy qua nhiệt lượng kế để đun nóng nước.

  Sau thời gian t1 nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng lên \Deltat1 (oC). Thay nước bằng dầu KL md và lặp lại các bước thí nghiệm như trên.Sau tg nung tnhiệt độ của nhiệt lượng kế và dầu tăng thêm \Deltat2 (oC) Để tiện tính toán có thể chọn ma=md=mk.Bỏ qua sụ mất mát của nhiệt lượng trong quá trình nung nóng
  a)Lập biêu thức tính nhiệt dung riêng cx cho bt NDR của nước và nhiệt lượng kế là cn và ck
  b)Áp dụng bằng số: Cho cn=4200 (J/kg.k); ck=380(J/kg.k): t1=1 phút : \Deltat1=9,2oC ; t2=4 phút;\Deltat2=16,2oC .Hãy tính cx.

 • Hoàng Ánh Ngọc

  một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1=250g bên trong bình chứa nước khối lượng=50g nhiệt độ của nước và bình là t=27 độC  

  a/đổ thêm vào bình m gam nước ở nhiệt độ t2=5độC sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ chung t2=9 độC .Tìm m

  b/sau khi đã đổ thêm m gam nước ta bỏ vào bình một cục nước đá có khối lượng M ở nhiệt độ-10độC .Sau khi cân bằng nhiệt cục nước đá không tan hết lấy phần chưa tan mang ra cân thì được 200g.Tính M

  Cho biết giữa bình nhôm và môi trường ngoài cách nhiệt hoàn toàn nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK của nước là 2100J/kgK của nhôm là 880J/kgK nhiệt nóng chảy của nước đá là  λ=34.10^4 J/kgK

   

 • Nguyễn Thị Anh Trúc

  Cho các dụng cụ sau: lực kế, sợi dây không dãn (có khối lượng không đáng kể), bình có nước. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của viên sỏi, biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là do.

 • Phạm Ngọc

  bình A chứa 3kg nước ở 20C .Binh B chứa 4kg nước ử 30C .Dầu tiên trút 1 ca nước từ bình A sang bình B .Sau khi cân bằng nhiệt trrút 2 ca nước từ bình B sang bình A .Nhiệt độ cân bằng của bình A là 24C. Tính nhiệt độ của bình B khi cân bằng nhiệt và khối lượng của ca nước .Cho ragừ khối lượng của ca nước bằng nhau và chỉ có sự trao đổi nhiệt của nước 2 bình

 • Trần Hương Giang

  hai quả cầu kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của 1 cân đòn. hai quả cầu có khối lượng lần lượt là D1 là 7,8g/cm D2 là 2,6 g/cm nhúng qua cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3 quả cầu hai vaò chất lỏng có klr D4 thif cân mất thăng bằng . để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 bàng 17g đổi hai chậu chất lỏng cho nhau để cân thăng bằng ta phải thêm m2 =27g cũng vào đĩa cân thứ hai. tim tỉ số hai KLR của hai chất lỏng

 • Mạn Châu

  Bài 1: Một chiếc xe phải đi từ A đến B trong khoảng thời gian quy định là t ( giờ). Nếu xe chuyển động từ A đến  B với vận tốc là 48km/h, xe sẽ đi đến B sớm hơn 15 phút so với thời gian quy định . Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc là 12km/h xe sẽ đén B trễ hơn so với thời gian quy định.

  a)tìm chiều dài quãng đường Ab và thời gian quy định
  b) Để chuyển động A đến B đúng thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C ( trên quãng đường AB) với vận tốc là 48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc là 12km/h. Tính chiều dài quãng đường AC.
  Bài 2 Một bình thông nhau hình chữ U mỗi nhánh có tiết diện 5 cen ti mét khối chứa nước có trọng lượng riêng là 10000. Người ta đổ vào nhánh trái lượng dầu có trọng lượng là 8000 thì thấy mực chất lỏng trong hai  nhánh chênh lệch nhau 8cm.Tính
  a) Tính độ cao của cột dầu ở nhánh trái.
  b) Khối lượng dầu đã đổ vào nhánh trái.
  Bài 3: Cho hai bình cách nhiệt. Bình một chứa 4kg nước ở nhiệt độ là 20°C bình hai chứa 8kg nước ở nhiệt độ là 40°C. Người ta rót m=1kg nước từ bình hai sang bình một. Sau khi nhiệt độ ở bình một cân bằng , người ta rót một lượng nước m từ bình một sang bình hai.Hãy tính nhiệt độ ở bình hai sau khi có sự cân bằng nhiệt.
   

 • Dell dell

  Bài 1: Một nồi nhôm khối lượng 0,4 kg đựng 0,2 kg nước được đun trên bếp. Hỏi nồi cần nhận nhiệt lượng bao nhiêu để làm cho nồi nước nóng lên từ 30⁰C đến 100⁰C.

  Bài 2: Một hỗn hợp gồm ba chất lỏng không có tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là:

  c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 10⁰C, c2 = 4000 J/kg.K, t2 = 10⁰C,

  c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 50⁰C.

  Tìm:

  a. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

  b. Nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp từ điều kiện ban đầu đến 30⁰C.

 • thúy ngọc

  Một cái bình bằng đồng có k/l bằng 120g chứa 0,8 lít nước ở nhiệt độ \(18^0C\)người ta thả vào bình nước một thời chỉ có k/l 450g và nhiệt độ \(95^0C\) . Tính nhiệt độ của thời chi , nước và bình khi cân bằng nhiệt .Cho biết NRR của nước là 4200J/kg.K, của chi là 130J/Kg.K , của đồng là 380 J/Kg.K

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Bài 1: Một thỏi đồng 450g được đun nóng đến 230⁰C rồi thả vào chậu nhôm khối lượng 200g chứa nước cùng ở nhiệt độ 25⁰C. Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ là 30⁰C. Tìm khối lượng nước trong chậu. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là:

  c1 = 3805 J/kg.K; c2 = 880 J/kg.K; c3 = 4200 J/kg.K.

  Bài 2: Phải pha trộn bao nhiêu nước ở 80⁰C vào nước ở 20⁰C để được 90kg nước ở 60⁰C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

  Bài 3: Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C. Nhiệt độ cơ thể là 37⁰C.

 • Thuy Kim

  Người ta thả 1 miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.K, của nước là 4200j/kg.K

 • Đan Nguyên

  Một nồi đồng có khối lượng 200g chứa 3l nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nồi nước này từ 20 độ c đến khi nước sôi. Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg. K

  Giúp mình với t2 thi r

 • minh thuận

  Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa 10kg nước ở nhiệt độ 60oC, bình 2 chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta rót một lượng nước ở bình một sang bình 2, khi có cân bằng nhiệt lại rót một lượng nước từ bình 2 sang bình 1. Khi đó nhiệt độ bình một là 58oC.

  a. Tính khối lượng nước đã rót và nhiệt độ của bình 2

  b. Tiếp tục làm như vậy rất nhiều lần, tìm nhiệt độ mỗi bình

  Cho rằng không có sự mất mát nhiệt lượng trong các quá trình rót nước giữa các bình

 • Phan Thiện Hải

  1. Tính nhiệt lượng để đun sôi 1,5 lít nước ở 30 độ C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng là 0,45 kg, biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K của nhôm là 880 J/Kg. K

  2. Khối chì 300 gam ở nhiệt độ 100 độ C được thả vào trong 250 gam nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên đến 60 độ C thì ngừng lại. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K

  a. Tính nhiệt lượng mà nước để hấp thụ.

  b. Tính nhiệt dung riêng của chì.

  Giúp mk vs. Mk chuẩn bị ktra cúi học kì rrrr

 • sap sua

  Cho một bình cách nhiệt chứa nước ở nhiệt độ t không dùng để làm nguội và 2 thanh sắt giống nhau nung nóng đến 90 độ C. Thả thanh thứ nhất vào bình , sau khi cân bằng nhiệt , nhiệt độ của nước trong bình 20 độ C .Thả tiếp thanh thứ 2 vàở bình thì nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt : 25 độ C .Tìm nhiệt độ ban đầu của nước

 • Nguyễn Trọng Nhân

  người ta thả một cục sát khối lượng 2 kg ở 100 độ C vào một xô chứa 4kg nước ở nhiệt độ 30 độ C. tính nhiệt độ trong xô nước khi đã có sự cân bằng nhiệt. cho biết nhiệt dung riêng của sát là 460J/kg.K. nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh bằng 10% nhiệt lượng do sắt tỏa ra.

 • Nguyễn Hiền

  Trong một bình nhiệt lượng kế có chứa nước đá ở t1= -5 độ C người ta đổ vào bình một lượng nước m = 0.5 kg ở t2 = 80 độ C. Sau khi cân bằng nhiệt độ thể tích trong bình là V= 12l. Tìm khối lượng của chất chứa trong bình biết Dn = 1000 kg/mét khối, D đá = 900 kg/ mét khối, c nước = 4200 J/kgK, c đá = 2100 J/kgK, nhiệt nóng chảy của đá 340000 J/kgK.

 • bach dang

  Bỏ khối nước đá m1=2kg ở nhiệt độ -5c vào xô nhôm chứa nước ở 50c sau khi có cân bằng nhiệt thấy còn sót lại 100g nước đá chưa tan hết biết xô nhôm có khối lượng 500g tính lượng nước ban đầu có trong xô

YOMEDIA