Tính giá trị của biểu thức (36+79)+(145-79-36)

bởi Vũ Minh Anh 20/07/2019

Tính giá trị của biểu thức

1.  (36+79)+(145-79-36)

2.  10-[12-(-9-1)]

3.  (38-29+43)-(43+38)

4.  271-[(-43)+271-(17)]

5.  -144-[29-(+144)-(+144)]

Câu trả lời (17)

 • 1. (36+79)+(145-79-36)                                                                                                  =36+79+145-79-36                                                                                                     =(36-36)+(76-76)+145                                                                                               =0+0+145                                                                                                                =145                                                                                              2.10 - [12 - (-9 - 1]                                                                                                        =10-(12+9+1)                                                                                                            =10-(12+10)                                                                                                     =10-12-10                                                                                                           = (10-10)-12                                                                                                         =0-12                                                                                                                    =12                                                                                  3.(38 - 29 + 43) - (43 + 38)                                                                                        =38-29+43-43+38                                                                                                 =(38-38)-29+(43-43)                                                                                             =0-29+0                                                                                                                 =-29                                                                                           4.271 - [(-43) + 271 - (-17)]                                                                                    =271-(-43+271+17)                                                                                              =271+43-271-17                                                                                                    =(271-271)+(43-17)                                                                                                =0+26                                                                                                                 =26                                                                                                                    5.-144 - [29 - (+144) - (+144)]                                                                                  =-144-(29-144-144)                                                                                               =-144-29+144-144                                                                                             =[(-144)+144)]-29+144                                                                                         =0-29+144                                                                                                            =-29+144                                                                                                              =115​                                    

  bởi Nguyễn Ánh Dương 20/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.(36+79)+(145-79-36)

  =36+79+145-79-36

  =(36-36)+(79-79)+145

  =0+0+145

  =145

  2.10-[12-(-9-1)]

  =10-[12-(-10)

  =10-(12+10)

  =10-22

  =-12

  3.(38-29+43)-(43+38)

  =38-29+43-43+38

  =(38-38)+(43+43)-29

  =0+0-29

  =-29

  4.271-[(-43)+271-(-17)]

  =271-[(-43)+271+17)]

  =271+43+271+17

  =271+(43+17)

  =271+60

  =331

  5.-144-[29-(+144)-(+144)]

  =-144-(29-144-144)

  =-144-(-259)

  =-144+259

  =115

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bởi Hào Nguyễn 29/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 115

  bởi Nguyễn Đức Thuận 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính giá trị của biểu thức:

  1. (36+79)+(145-79-36) = 115 + 30 = 145

  2. 10 - [ 12-(-9-1)]= 10 - [ 12-(-10)]= 10 - 22 = -12

  3. ( 38 - 29 +43)-(43+38)= 52 - 81 = -29

  4. 271 - [(43)+271-17]= 271 - 297= - 26

  5. -144 - [29-(+144)-(+144) = -144 - (-259) = 115

   

  bởi Nguyen Ngoc Anh 08/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1)145

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 145

  bởi Nguyễn Hồ Quang Khải 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 36-36+79-79+145=0+0+145=145

  2.10-(12+9+1)=10-10-12=-12

  3.38-38+43-43-29=-29

  bởi Thắng Phạm 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dai dòng
  bởi Ha Thao 30/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1=cakkkk

  2=cakkkk

  3=cakkkk

  4=cakkkk

  5=cakkkk

  bonus thêm nha : cakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

   

  bởi vũ đình phong 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. ( 36+79 ) + ( 145 - 79 - 36)

  = 36 + 79 + 145 - 79 - 36

  = ( 36 - 36 ) + ( 79-79 ) + 145

  = 0 + 0 + 145

  = 145

  2. 10 - [ 12 - ( -9 - 1 )]

  = 10 - [ 12 - ( -10 )

  = 10 - ( 12 + 10 )

  = 10 - 22

  = -12

  3. ( 38 - 29 + 43 ) - ( 43 + 38 )

  = 38 - 29 + 43 - 43 + 38

  = ( 38 - 38 ) + ( 43 + 43 ) - 29

  = 0 + 0 - 29

  = -29

  4. 271 - [( -43 ) + 271 - ( -17 )]

  =271 - [( -43 ) + 271 + 17)]

  = 271 + 43 + 271 + 17

  = 271 + ( 43 + 17 )

  = 271 + 60

  = 331

  5. -144 - [ 29 - ( +144 ) - ( +144 )]

  = -144 - ( 29 - 144 - 144 )

  = -144 - ( -259 )

  = -144 + 259

  = 115.

  Chúc bạn học tốt!!! wink

  bởi Nguyễn Minh Đức 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan