ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8 Quy tắc dấu ngoặc

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 8 về Quy tắc dấu ngoặc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. a - b + c + d
  • B. a - b + c - d
  • C. a - b - c + d
  • D. a + b - c - d
  • A. 15 - x
  • B. 9 - x
  • C. x-5
  • D. 5-x
   
   
  • A. 12
  • B. 0
  • C. 22
  • D. 28
  • A. -346
  • B. 346
  • C. 530
  • D. -162
  • A. -1019
  • B. -2019
  • C. -2000
  • D. 2000
 • Câu 6:

  Đớn giản biểu thức \(x + 1982 + 172 + \left( { - 1982} \right) - 162\) ta được kết quả là

  • A. x-10
  • B. x+10
  • C. 10
  • D. x
 • Câu 7:

  Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của: \(P = 2001 - \left( {53 + 1579} \right) - \left( { - 53} \right)\)

  • A. là số nguyên âm
  • B. là số nguyên dương
  • C. là số nhỏ hơn -2
  • D. là số nhỏ hơn 100
 • Câu 8:

  Biểu thức \(a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\) sau khi bỏ ngoặc là

   

  • A. -b-c
  • B. -b-c-d
  • C. -b-c+2d
  • D. -b-c-2d
 • Câu 9:

  Gọi A là tập hợp các giá trị x thỏa mãn \(|x + 5| - \left( { - 17} \right) = 20\)

  • A. -12
  • B. -10
  • C. -16
  • D. -6
 

 

YOMEDIA
1=>1