Tìm x, biết 5x-206=2^4.4

bởi Lê Nhật Minh 21/01/2019

Bai 1 : Dien chu so vao dau * de duoc so 73* a) chia het cho 2 b) chia het cho 5 c) chia het cho ca 2 va 5

Bai 2: Thay cac chu so a,b boi cac so thich hop de a97b vua chia het cho 5 vua chia het cho9

Bai 3: Tim x , biet : a) 100 -7 ( x - 5 ) = 58 b ) 5x - 206 = 24. 4 c) 24 + 5x = 749 . 747

 

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a, Vì : các số chia hết cho 2 có tận cùng là các chữ số chẵn : 0;2;4;6;8

  => * \(\in\) { 0;2;4;6;8 }

  b, Vì : các số chia hết có tận cùng là các chữ số 0 hoặc 5 .

  => * \(\in\) { 0;5 }

  c, Để : 73* chia hết cho cả 2 và 5 thì tận cùng phải là 0

  => * = 0

  Bài 2 :

  Ta có : \(\overline{a97b}\) chia hết cho 5 => \(b\in\left\{0;5\right\}\)

  +) Nếu : b = 0

  Ta có :

  \(\overline{a970}\) \(⋮\) 9

  => a + 9 + 7 + 0 \(⋮\) 9

  => a + 15 \(⋮\) 9

  => 9 + ( a + 6 ) \(⋮\) 9

  Mà : 9 \(⋮\) 9 => a + 6 \(⋮\) 9

  Mà : a là chữ số .

  => a + 6 = 9

  => a = 9 - 6

  => a = 3

  Vậy a = 3

  Bài 3 :

  a, 100 - 7 ( x - 5 ) = 58

  7 ( x - 5 ) = 100 - 58

  7 ( x - 5 ) = 42

  x - 5 = 42 : 7

  x - 5 = 6

  => x = 6 + 5

  => x = 11

  Vậy x = 11

  b, 5x - 206 = 24 . 4

  5x - 206 = 16 . 4

  5x - 206 = 64

  5x = 64 + 206

  5x = 270

  => x = 270 : 5

  => x = 54

  Vậy x = 54

  c, 24 + 5x = 749 : 747

  24 + 5x = 72

  24 + 5x = 49

  5x = 49 - 24

  5x = 25

  => x = 25 : 5

  => x = 5

  Vậy x = 5

  bởi Ngọc Yến 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan