ADMICRO

Giải bất phương trình |x-6| < x^2-5x+9

bởi Tran Chau 07/11/2018

Giải bất phương trình :

\(\left|x-6\right|\)\(x^2-5x+9\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • |x - 6| < x2 - 5x + 9  (1)

  Xét 2 trường hợp:

  * Với x - 6 \(\ge0\) => x \(\ge6\) , (1) trở thành: x - 6 < x2 - 5x + 9 => x2 - 6x + 15 > 0          

      Có: pt x2 - 6x + 15 có \(\Delta<0\) => x2 - 6x + 15 > 0 với mọi x thuộc R

   

          => S1 = [6 ; +\(\infty\))

  * Với x - 6 < 0 => x < 6 , (1) trở thành: 6 - x < x2 - 5x + 9 => x2 - 4x + 3 > 0     

       Lập bảng xét dấu:  

  x \(-\infty\)                           1                                  3                     \(+\infty\)
  x- 4x + 3                     +             0               -                 0          +

            => x2 - 4x + 3 > 0 khi x \(\in\) (-\(\infty\); 1) \(\cup\) (3 ; +\(\infty\))

            => S2 = (- \(\infty\); 1) \(\cup\) (3 ; 6)

  Vậy S = S1 \(\cup\) S2 = (- \(\infty\) ; 1) \(\cup\)(3 ; 6]               

  bởi Hạnh Hy 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA