YOMEDIA
UREKA

Từ vựng về giao thông

Vt 120 từ về giao thông

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • 1. road: đường 2. traffic: giao thông 3. vehicle: phương tiện 4. roadside: lề đường 5. car hire: thuê xe 6. ring road: đường vành đai 7. petrol station: trạm bơm xăng 8. kerb: mép vỉa hè 9. road sign: biển chỉ đường 10. pedestrian crossing: vạch sang đường 11. turning: chỗ rẽ, ngã rẽ 12. fork: ngã ba 13. toll: lệ phí qua đường hay qua cầu 14. toll road: đường có thu lệ phí 15. motorway: xa lộ 16. hard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe 17. dual carriageway: xa lộ hai chiều 18. one-way street: đường một chiều 19. T-junction: ngã ba 20. roundabout: bùng binh 21. accident: tai nạn 22. breathalyser: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở 23. traffic warden: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe 24. parking meter: máy tính tiền đỗ xe 25. car park: bãi đỗ xe 26. parking space: chỗ đỗ xe 27. multi-storey car park: bãi đỗ xe nhiều tầng 28. parking ticket: vé đỗ xe 29. driving licence: bằng lái xe 30. reverse gear: số lùi 31. learner driver: người tập lái 32. passenger: hành khách 33. to stall: làm chết máy 34. tyre pressure: áp suất lốp 35. traffic light: đèn giao thông 36. speed limit: giới hạn tốc độ 37. speeding fine: phạt tốc độ 38. level crossing: đoạn đường ray giao đường cái 39. jump leads: dây sạc điện 40. oil: dầu 41. diesel: dầu diesel 42. petrol :xăng 43. unleaded: không chì 44. petrol pump: bơm xăng 45. driver: tài xế 46. to drive: lái xe 47. to change gear: chuyển số 48. jack: đòn bẩy 50. flat tyre: lốp sịt 51. puncture: thủng xăm 52. car wash: rửa xe ô tô 53. driving test: thi bằng lái xe 54. driving instructor: giáo viên dạy lái xe 55. driving lesson: buổi học lái xe 56. traffic jam: tắc đường 57. road map: bản đồ đường đi 58. mechanic: thợ sửa máy 59. garage: ga ra 60. second-hand: đồ cũ 61. bypass: đường vòng 62. services: dịch vụ 63. to swerve: ngoặt 64. signpost: biển báo 65. to skid: trượt bánh xe 66. speed: tốc độ 67. to brake: phanh (động từ) 68. to accelerate: tăng tốc 69. to slow down: chậm lại 70. spray: bụi nước 71. icy road: đường trơn vì băng 72. toll: lệ phí qua đường hay qua cầu 73. toll road : đường có thu lệ phí 74. motorway : xalộ 75. hard shoulder : vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe 76. dual carriageway : xa lộ hai chiều 77. one-way street : đường một chiều 78. T-junction : ngã ba 79. roundabout : bùng binh 80. accident : tai nạn 81. breathalyser : dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở 82. traffic warden : nhân viên kiểm soát việc đỗ xe 83. parking meter : máy tính tiền đỗ xe 84. car park : bãi đỗ xe 85. parking space : chỗ đỗ xe 86. multi-storey car park : bãi đỗ xe nhiều tầng 87. parking ticket : vé đỗ xe 88. driving licence : bằng lái xe 89. reverse gear : số lùi 90. learner driver : người tập lái 91. passenger : hành khách 92. to stall : làm chết máy 93. tyre pressure : áp suất lốp 94. traffic light : đèn giao thông 95. speed limit : giới hạn tốc độ 96. speeding fine : phạt tốc độ 97. level crossing : đoạn đường ray giao đường cái 98. jump leads : dây sạc điện 99. diesel : dầu diesel 100. petrol : xăng 101:unleaded : không chì 102. petrol pump : bơm xăng 103. driver : tài xế 104. to drive : lái xe 105. to change gear : chuyển số 106. jack : đòn bẩy 107. flat tyre : lốp sịt 108. puncture : thủng xăm 109. car wash : rửa xe ô tô 110. driving test : thi bằng lái xe 111. driving instructor : giáo viên dạy lái xe 112. driving lesson : buổi học lái xe 113. traffic jam : tắc đường 114. road map : bản đồ đường đi 115. mechanic : thợ sửa máy 116. garage : gara 117. second-hand : đồ cũ 118. bypass : đường vòng 119. services : dịch vụ 120. to swerve : ngoặt
    bởi Phạm Lương 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Road  /roud/: Đường

  2. Traffic /traefik/: Giao thông

  3. Vehicle /’vi:hikl/i: Phương tiện

  4. Roadside/ ‘roudsaid/: Lề đường

  5. Car hire /kär hīr/: Thuê xe

  6. Ring road /riNG roud/: Đường vành đai

  7. Petrol station /pəˈträl ˈstāshən/: Trạm bơm xăng

  8. Kerb /:kərb/: Mép vỉa hè

  9. Road sign /roud sīn/: Biển chỉ đường

  10. Pedestrian crossing /pəˈdestrēən ˈkrôsing/: Vạch sang đường

  11. Turning /ˈtərning/: Chỗ rẽ, ngã rẽ

  12. Fork /fôrk/: Ngã ba

  13. Toll /tōl/: Lệ phí qua đường hay qua cầu

  14. Toll road /tōl roud/: Đường có thu lệ phí

  15. Motorway /ˈmōtərˌwā/: Xa lộ

  16. Hard shoulder /härd shōldər/: Vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe

  17. Dual carriageway /ˈd(y)o͞oəl ˈkarijˌwā/: Xa lộ hai chiều

  18. One-way street / wən wā strēt/: Đường một chiều

  19. T-junction / t-ˈjəNGkSHən/: Ngã ba

  20. Roundabout /ˈroundəˌbout/: Bùng binh

  21. Accident /ˈæk.sə.dənt/: Tai nạn

  22. Breathalyser / breathalyzer/: Dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở

  23. Traffic warden /ˈtrafikˈwôrdn/: Nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

  24. Parking meter /pärkingˈmētər/: Máy tính tiền đỗ xe

  25. Car park /kär pärk /: Bãi đỗ xe

  26. Parking space /pärking spās/: Chỗ đỗ xe

  27. Multi-storey car park /ˈməltiˌstôrē kär pärk/: Bãi đỗ xe nhiều tầng

  28. Parking ticket /pärking ˈtikit/: Vé đỗ xe

  29. Driving licence / ˈdrīvingˈlīsəns/: Bằng lái xe

  30. Reverse gear /riˈvərs gi(ə)r/: Số lùi

  31. Learner driver / lərner drīv/: Người tập lái

  32. Speeding fine / ˈspiːdɪŋ  faɪn /: phạt tốc độ  

  33. To stall: Làm chết máy

  34. Tyre pressure /tīr ˈpreSHər/: Áp suất lốp

  35. Traffic light /ˈtrafik līt/: Đèn giao thông

  36. Speed limit /spēd  ˈlimiti/: Giới hạn tốc độ

  37Passenger /ˈpasinjər/: Hành khách

  38Level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ/: Đoạn đường ray giao đường cái

  39Petrol pump / ˈpetrəl pʌmp/: Bơm xăng

  40.  Jump leads / dʒʌmp liːdz/: Dây sạc điện

  41Diesel / ˈdiːzl/: Dầu diesel

  42. Petrol / ˈpetrəl/: Xăng

  43. Unleaded /ˌʌnˈledɪd/: Không chì

  44.To change gear /tʃeɪndʒ ɡɪr/: Chuyển số

  45. Driver /ˈdraɪvər/: Tài xế

  46. To drive /draɪv/: Lái xe

  47.Driving lesson /ˈdraɪvɪŋ ˈlesn/: Buổi học lái xe

  48. Jack / dʒæk/: Đòn bẩy

  49Flat tyre /flæt ˈtaɪər/: Lốp sịt

  50Puncture /ˈpʌŋktʃər/: Thủng xăm

  51Car wash /kɑːr wɔːʃ/: Rửa xe ô tô

  52. Driving test /ˈdraɪvɪŋ test/: Thi bằng lái xe

  53. Driving instructor /ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər/: Giáo viên dạy lái xe

  54Garage /ɡəˈrɑːʒ/: Gara

  55Traffic jam /ˈtræfɪk  dʒæm/: Tắc đường

  56. Road map /roʊd mæp/: Bản đồ đường đi

  57. Mechanic /məˈkænɪk/: Thợ sửa máy

  58. Second-hand /ˈsekənd  hænd/: Đồ cũ

  • Mk chỉ biết có 58 từ thôi. Mong bạn thông cảm
    bởi Vũ Minh Khang 29/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF