RANDOM
VIDEO

Read the following sentences. In groups, discuss who is using the road safely, and who is acting dangerously. Give reasons?

Read the following sentences. In groups, discuss who is using the road safely, and who is acting dangerously. Give reasons. (Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy hiểm. Đưa ra lý do.)

1. Hoàng đang đạp xe đạp và anh ấy đang đội mũ bảo hiểm.

Safe (an toàn)

2. Ông Linh rất mệt. Ông ấy dang lái xe hơi về nhà rất nhanh. Dangerous (nguy hiểm)

3. Bà Sumito đang lái xe chỉ 200 mét, nhưng bà ấy đang thắt dây an toàn. Safe (an toàn)

4. Ông Lee đang đưa con gái ông ấy đến trường bằng xe máy. Cô ấy đang ngồi phía trước ông ấy. Dangerous (Nguy hiểm)

5. Có một vỉa hè nhưng Nam đang đi bộ ở phần đường phía trước vạch dành cho người đi bộ. Dangerous (Nguy hiểm)

6. Michelle đang đi xe đạp đến trường và cô ấy đang vẫy tay chào bạn của mình. ( Nguy hiểm )

CÁC BẠN VIẾT THÀNH ĐOẠN VĂN NÓI GIÚP MÌNH NHÉ! LẸ LÊN HỘ MÌNH VỚI! NHỚ CÓ NGUYÊN NHÂN TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ ĐẤY! MAI MÌNH NỘP RỒI.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. Hoang is riding a bike and he is wearing aHelmet.

  (Hoàng đang đi xe đạp và cậu ấy có đội mũ bảo hiểm)

  2. Mr Linh is very tired. He is driving home very fast.

  (Ông Linh rất mệt mỏi. Ông ấy đang lái xe về nhà rất nhanh.)

  3. Mrs Sumato is driving only 200 metres, but she is wearing seatbelt. (Cô Sumato đang chạy xe, mặc dù chỉ có 200 m nhưng cô ấy vẫn thắt dây an toàn.) 4. Mr Lee is taking his daughter to school on hismotorbike. She is sitting in front of 1 him. (Ông Lee đang đưa con gái đến trường bằng xe máy. Cô bé ngồi phía trước ông ấy.)
  5. There is a pavement but Nam is walking at the side of the road towards a zebra crossing. (Có một via hè nhưng Nam lại đi dưới lòng đường, phía trước có vạch dành cho người sang đường.)
  7. Michelle is cycling to school and she is waving to her friends. (Michelle đang đạp xe đi học và cô ấy đang vẫy tay chào các bạn.)

  Mk ko hiểu ý bn nói lắm nhưng ko biết như z đúng ko nếu sai thj thui nha

    bởi Trần Arsenal 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Ex1 : Chọn từ phát âm khác

  1 .A. Cable B. Station C. Answer D. Latest

  2 .A. Cities B. Satellites C. Series D. Workers

  3. A. Character B. Chemistry C. Scholar D. Chapter

  4. A. Watched B. Helped C. Laughed D . Agreed

  5. A. Bad B. Sad C. Say D. Has

  6. A. Teach B. Please C. People D. Pleasure


  21/09/2018 |   4 Trả lời

 • I want a ................. of orange juice

  a, slice b, bar c, piece d. carton

  We need a kilo of fish and ............ pỏk

  a, some b, any c, much d, many

  " What's for breakfast?" "................................."

  a, I'm full b, There is some bread c, I'd like some milk d, allright

  09/11/2018 |   3 Trả lời

 • 1. Teenagers like.............latest pop music.

  A. hearing B. hear C. to hear D. heard

  2. Choose one word whose stress pattern is different.

  A. cartoon B. cricket C. concert D. import

  3. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

  A. affEct B. pEpber C. sElection D. smEll

  13/11/2018 |   3 Trả lời

 • REWRITE THE SENTENCES : viết lại câu ngía không đổi
  1. I don't have so many friends as my sister .

  -> I have .......................................................

  2. My brother drinks more coffee than my siser .

  -> My sister drinks ............................................

  3. She eats more chocolate than I

  -> I eat ................................................................

  4. She has less flous than he has

  -> He has ................................................................

  5. These isn't as much milk in the yellow cup as there is in the green cup

  -> There is ..................................................................

  31/12/2018 |   1 Trả lời

 • Odd one out : A.calorie B.musicial C.cinema D.community

  31/12/2018 |   4 Trả lời

 • Complete the sentences using the correct forms the word formation:

  1) He is a famous ( act ) actor.

  2) He ( apology ) ________ for his wrong doing.

  3) He plays soccer ( beauty ) _________.

  4) This is the biggest ( build ) ________ city.

  5) Bill Gates is a famous ( busy ) __________.

  6) Hoa has a fine ( collection ) __________ of stamp.

  7) You must ( dark ) _________ theanswer you choose.

  8) There is no ( differ ) _____________ between my anser and his.

  9) He speaks Englist ( flwency ) ____________.

  10) There is an ( excite ) _________ football match in this afternoon.

  11/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1.I love the colours in their ( painting , paint , painter )
  2.pop musicn is not as ( excited , exciting , bad ) as rock and roll

  3. I 9 will ( go , am going , go) to the opera tonight

  4.viet nam has some kinds of ( tradition , traditional , traditionally )

  5.it was a pleasure ( watching , to watch , waches )

  6.mozart was one of the most famous ................. of classical music ( art )

  7.turn the TV off . The show is .............................. ( bored )

  8.we think arrange-flower is diffiult but ..................... ( interest)

  9.the river is highly ...................... for swimmers ( danger )

  10.be recycling we can save .......................... Resources ( nature )

  11.the world Health ...........................is an international one ( organize )

  12...................., I lose my key on the way home ( fortunate )

  07/06/2019 |   1 Trả lời

 • I. Find the word which has a different sound in the part underlined

  1. A. festival B. end C. telephone D. perform

  2. A. celebrate B. candle C. cake D. racing

  3. A. prefer B. desert C. held D. celebrate

  4. A. thanksgiving B. they C. than D. those

  5. A. played B. travelled C. planned D. watched

  6. A. buffalo B. unhappy C. pollution D. structure

  7. A. bread B. really C. head D. death

  8. A. walked B. crowded C. needed D. excited

  09/06/2019 |   2 Trả lời

 • Million of young people play computer games. Some play them at home, other play them in arcades. There games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they become tired or dizzy. Furthermore they can be addictive. One doctor says, " this is very bad for children. They must take part in activities with other. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing computer games. They mustn't forget to do other things, too".

  a) Where do young people play computer games?

  b) how will children be if they play too much computer games?

  c) How much time should children spend playing computer games?

  d) Should children be careful when playing video games?

  e) Should children play outdoors and develop their social skills?

  01/08/2019 |   1 Trả lời

 • dịch sang tiếng anh:

  Phía bắc Việt Nam giáp với Trung Quốc

  03/08/2019 |   5 Trả lời

 • Complete each sentence with a verb and on or off

  I don't like sitting at the front of the plane. So I always get on at the back

  1 In Scandinavian homes, people ...... their shoes at the door .

  2 The streets are very icy .... some warm boots when you go out

  3 I always forget to...my mobile again when I leave the cinema

  4 It's bedtime, children. No more stories and....the lights !

  5 Please ....that music! I'm trying to sleep

  6 Look, children ! Here's the bus . Wait for the people ....to first

  19/08/2019 |   1 Trả lời

 • Facebook is popular with....nowadays (teen)

  20/08/2019 |   2 Trả lời

 • 1. The distance from Ha Noi to Thanh Hoa city is about 100 km.

  It is about……………………………….............................................................................

  2. What is the distance between Ho Chi Minh city to Hue?

  (How………..………………………………………………………….…..……..……… ..

  3. My father lived in small village when he was a child.

  My father used to ………………………………………………………..…………….……..

  4. In spite of taking place in a remote area, a lot of people attended the festival.

  (Although…………………………………………………………………………………

  5. The distance from Ha Noi to Thanh Hoa City is about 100 kilometres.

  (It is about……………………………….................................................................................

  6. Although Quang Hai -footballer is so young, he plays football.

  Despite ....................................................................................................................................

  7. I often walked to school when I was a student.

  (I used…………………………………..………………………………………………………

  8. In spite of being so young, Tien Dung goal keeper performs.

  Although……………………………………………………………………

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Writing the health viết thành bài văn để thi topic lớp 7 hu hu help me

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Section III: Give the correct form of the words in brackets.(2pts) (0.25x8=2pts)

  1. awake 2. addition 3. painful 4. heated

  5. unhealthy 6. unpleasant 7. disappear 8. less

  Section IV: Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the sentence printed before it.(2pts) (0.25x8=2pts)

  1. I prefer listening to music to watching TV.

  2. You don't have/need to finish the work today.

  3. What is the price of this dictionary?

  4. What is the weight of chicken?/ What is the chicken's weight?

  5. Mr. Trung and Mrs are quick typists .

  6. It took me half an hour to get to work yesterday .

  7. My mother likes neither coffee nor tea .

  8. You'd better not eat too much candy.

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • các bạn giúp mình nha

  chia từ trong ngoặc:

  1.There seems to be some______( confuse ) about what she actually said.

  2. I find this piece of music very_______(rest).

  3. I find her__________( exhaust) she never stops talking.

  4. Your essay has a lot of mistakes. It needs______( write).

  5. Her husband's death made her life_______( mean).

  6. That jacket is very_______( wear). You should buy a new one.

  7.Do you know that the_______( receive) of the awards are coming on Sunday?

  8. She thinks chatting on the Internet is__________( consume).

  9. THe professor explained his idea with great_______(clear).

  10. For the more______( adventure) tourists, there are trips into the mountains with a local guide.

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • I bougth this dress at the ......................... on Hang Bai stress

  A, clothes' store

  B, Store of closes

  C, clothes store

  D, closing store

  22/08/2019 |   2 Trả lời

 • describe a special Food & Drink in your hometown

  27/08/2019 |   1 Trả lời

 • I. Find the word which has a different sound in the part underlined

  1. A. chemistry B. school C. mechanic D. machine

  2. A. hour B. hard C. horrible D. house

  II. Find one odd word A, B, C, D

  3. A. Electronics B. Science C. Art D. July

  4. A. equations B. calculator C. piano D. graph

  III. Choose the correct answer A, B, C, D to complete the sentence

  5, Would you ..............to go to the movies with me?

  A. like B. want C. let D. please

  6, We learn how to use a computer in.........................class.

  A. Math B. English C. Literature D. Computer Science

  7, .....................a lovely doll!

  A. What B. When D. How D. It

  8, My sister will ...............a famous singer some day.

  A. is B. do C. does D. be

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt động từ vào đúng thì (quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

  1) A: ( you/play/already)____ the new computer game?

  2) B: No, not yet I only (buy)____ it yesterday and I (have/not)____ the time yet

  3) A: (you/go)____ to the cinema last night?

  4) B: Yes. I (be)____ there with Sue and Louis.(You/be)____ to the cinema recently?

  5) A: I last(go)____ to the cinema two weeks ago

  6) B: So you(see/not)____ the new action film yet.

  7) A: No, unfortunately not.(You/enjoy)____ it?

  8) B: Oh, I really( love)____ it.But Sue(like?not)____ it-too much action!

  9) A: But why(you/take)____ her with you? She(tell)____ me last week that she(hate)____ action films

  10) B: I think she has an eye on Louins. She(try)____ to flirt with him all the time.She he(can/concentrate/not)____ on the flim

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)