ON
ADMICRO
VIDEO_3D

I think Nam is .... honest boy in our class. A. a B. an C. the D.this

Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu:

1. I think Nam is .... honest boy in our class.

A. a B. an C. the D.this

2. Hoa lives with the aunt and uncle but she does her ..... washing.

A. own B. private C. personal D. proper

3. The students should pay mỏe ....... in class.

A. notice B. attention C. care D.part

4. People are living longer so there are more and more .... elderly people

A. many B.much C. a lot D. \(\)

5. Can you ... it on Monday tonight?

A. come B. makes C. make D. comes

6. ....... year is a year in which February has 29 days instead of 28.

A. Rest B. Leap C. Four D. Last

7. We ...... this film boring.

A. find B. thinks C. watch D. look

8. Children take ... in playing computer games in their free time.

A. please B. pleasant C. pleasing D. pleasure

9. Are you ready, Nancy? - ..........

A. Already not B. Quite not C. Yet not D. Not quite

10. I was 40 kilos last month. Now I'. 42. I ..... weight.

A. put B. get C. am putting on D. getting on

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu:

  1. I think Nam is .... honest boy in our class.

  A. a B. an C. the D.this

  2. Hoa lives with the aunt and uncle but she does her ..... washing.

  A. own B. private C. personal D. proper

  3. The students should pay mỏe ....... in class.

  A. notice B. attention C. care D.part

  4. People are living longer so there are more and more .... elderly people

  A. many B.much C. a lot D. \(\)

  5. Can you ... it on Monday tonight?

  A. come B. makes C. make D. comes

  6. ....... year is a year in which February has 29 days instead of 28.

  A. Rest B. Leap C. Four D. Last

  7. We ...... this film boring.

  A. find B. thinks C. watch D. look

  8. Children take ... in playing computer games in their free time.

  A. please B. pleasant C. pleasing D. pleasure

  9. Are you ready, Nancy? - ..........

  A. Already not B. Quite not C. Yet not D. Not quite

  10. I was 40 kilos last month. Now I'. 42. I ..... weight.

  A. put B. get C. am putting on D. getting on

    bởi Nguyễn Thảo 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. A

  3. B

  4. D

  5. C

  6. B

  7. A

  8. D 

  9. C

  10. C

  Chúc các bạn học tốt!

    bởi Trương Huy Hoàng 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5, C make

  6, C Four

  7, B thinks

  8,  D pleasure

    bởi Tuyền Khúc 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1