Hoàn thành bài hội thoại sau: Nam: Hello, Hung Hung: Hi, Nice to ....(1).... you again. Nam, this is Ba

bởi Thanh Truc 10/06/2019

I. Hoàn thành bài hội thaoij sau:

Nam: Hello, Hung

Hung: Hi, Nice to ....(1).... you again. Nam, this is Ba

Ba: .....(2).... Nam. ...(3).... to meet you.

Nam: Hi. Where are you ....(4)....?

Ba: I'm from Nha Trang. I'm new here

Nam: What class are you .....(5)?

Ba: I'm ...(6).. class 7A.

Hung: Yeah. He is our ....(7).. classmate

Nam: We have .......(8).... to have in our class.

Câu trả lời (1)

 • I. Hoàn thành bài hội thaoij sau:

  Nam: Hello, Hung

  Hung: Hi, Nice to ...meet.(1).... you again. Nam, this is Ba

  Ba: .....(2).Hi... Nam. ...(3).Nice... to meet you.

  Nam: Hi. Where are you ...from.(4)....?

  Ba: I'm from Nha Trang. I'm new here

  Nam: What class are you ...in..(5)?

  Ba: I'm ...(6)in.. class 7A.

  Hung: Yeah. He is our ...new.(7).. classmate

  Nam: We have .......(8).... to have in our class. ?????

  bởi Quan Diễm Quỳnh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bach hao

  dùng so sánh hơn hoặc hơn nhất:

  1,She dresses...................I do. (fashionably)

  2,the apples were...............today...............they were last week.(cheap)

  3,A pot of yogurt is a...............snack....................a donut.(healthy)

 • Trần Hoàng Mai

  Ai biết cách làm bài này không, chỉ em đáp án nhé

  Find the words which has a different sound in the underlined part

  1. A. hear B. near C. fear D. pear

  2. A. started B. worked C. waited D. wanted

  3. A. works B. playC. wants D. stops

  4. A. stand B. apple C. hand D. father

 • Nguyễn Thị Trang

  71. She is cooking meal in the kitchen.

  =>………………………………………………………………………………

  72. I’d like some milk and vegetables.

  =>………………………………………………………………………………

  73. Nam is doing his homework.

  =>………………………………………………………………………………

  74. Nam never flies a kite.

  =>………………………………………………………………………………

  75. We often go to school by bicycles.

  =>………………………………………………………………………………

  76. Her eyes are brown

  =>………………………………………………………………………………

  77. My sister is in grade 6.

  =>………………………………………………………………………………

  78. Mai is tired and hungry

  =>………………………………………………………………………………

  79. My brother wants a glass of lemon juice.

  =>………………………………………………………………………………

  80. Linh has milk and eggs for her breakfast.

  =>…………………………………………………………………………………

 • Trần Thị Trang

  I want to prepare dinner. (You/wash) the dishes yet?