AMBIENT
UREKA

Ex1: Lan doesn't .......(1)............ very well so she isn't going to school today. She.....(2)........... an earache. Her ......(3)...... ear hurts.

Ex1:

Lan doesn't .......(1)............ very well so she isn't going to school today. She.....(2)........... an earache. Her ......(3)...... ear hurts. The earache started on Saturday afternoon..........(4)...........she.........(5).............. to watch a football match, and her ear..(6)........ after that. It was very cold and it was freezing on Saturday and she .......(7)........a hat. Her doctor said:" Well......(8)......... a hat your head doesn't get cold"

1. A. fell B. feel C. fells D. feels

2. A. have B. had C. has D. having

3. A. false B. true C. wrong D. right

4. A. when B. where C. what D. which

5. A. went B. go C. goes D. going

6. A. hurted B. hurt C. hurts D. hurting

7. A. not have B. no have C. didn't have D. no had

8. A. wear B. wore C. wearing D. wears

Ex2: Rewrite the sentences

1. She last met him two years ago

=> She

2. She started sleeping 5 hours ago

=> She

3. Plays are usually longer than films. (not)\

=> Films

Các bn làm nhanh giúp mk vớikhocroi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ex1:

  Lan doesn't .......(1)............ very well so she isn't going to school today. She.....(2)........... an earache. Her ......(3)...... ear hurts. The earache started on Saturday afternoon..........(4)...........she.........(5).............. to watch a football match, and her ear..(6)........ after that. It was very cold and it was freezing on Saturday and she .......(7)........a hat. Her doctor said:" Well......(8)......... a hat your head doesn't get cold"

  1. A. fell B. feel C. fells D. feels

  2. A. have B. had C. has D. having

  3. A. false B. true C. wrong D. right

  4. A. when B. where C. what D. which

  5. A. went B. go C. goes D. going

  6. A. hurted B. hurt C. hurts D. hurting

  7. A. not have B. no have C. didn't have D. no had

  8. A. wear B. wore C. wearing D. wears

  Ex2: Rewrite the sentences

  1. She last met him two years ago

  => She hasn't met him for two years

  2. She started sleeping 5 hours ago

  => She has slept for 5 hours

  3. Plays are usually longer than films. (not)\

  => Films are not usually as long as plays

    bởi Lương Tâm 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON